Apelujemy do rządzącej koalicji o opamiętanie i nie forsowanie rozwiązań sprzecznych z polskim interesem narodowym, a  wszystkie strony sceny politycznej prosimy o merytoryczną pracę i przyjęcie rozwiązań dopracowanych prawnie i merytorycznie – mówią przedstawiciele NSZZ RI „Solidarność” i Komitet Protestacyjny Rolników Pomorza Zachodniego po przeanalizowaniu kolejnego posiedzenia podkomisji zajmującej się ustawą o ustroju rolnym z druku 3109. Według zapowiedzi ministra rolnictwa, projektem tym ma zająć się Sejm na najbliższym posiedzeniu. Pozytywnie zaopiniował go rząd.

Rolnicy protestujący pod KPRM nie zgadzają się na przyjęcie proponowanych zasad sprzedaży ziemi i wskazują, dlaczego proponowane uregulowanie będzie nieskuteczne:

- Zawarte w projekcie rozwiązania nie dotyczą gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a jedynie gruntów prywatnych.

- W żaden sposób nie odnoszą się do gruntów, które zostały zakupione z obejściem lub naruszeniem prawa.

- Nie odnoszą się do gruntów będących własnością spółek z większościowym kapitałem zagranicznym (spółek kontrolowanych), mimo, że w świetle obowiązującego prawa stan taki nie powinien mieć miejsca bez zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

- Utrzymują sprzedaż jako pierwszą w kolejności formę rozdysponowania gruntów z Zasobu.

Rolnicy podnoszą też, że koalicja wykorzystuje sprawę sprzedaży ziemi do zawierania wewnętrznych porozumień i sprzeciwiają się wykorzystywaniu problemu ochrony polskiej ziemi do bieżącej walki politycznej.

Są również przeciwni ponowieniu możliwości wycofania 30 proc. ziemi z dzierżaw. Jak zauważają, stanowisko rządu z 9 czerwca 2015 r. zawiera poparcie dla tego rozwiązania i nie przedstawia uzasadnienia, natomiast przypominają, że jeszcze w stanowisku rządu z 22 października 2014 r. wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa można przeczytać: