Jak obliczyć, ile ze środków przypadających Polsce w ramach PROW już wydaliśmy?

Nie jest to proste – informacje dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, dotyczące kwot już wydatkowanych, uwzględniają też krajowy udział, który „dodajemy” do środków europejskich.

Poprosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa o wyjaśnienie. Jak przypomina ministerstwo, do wydania w całym okresie 2014-2020 jest w ramach PROW ze środków unijnych  8 697 556 814 euro. Kwoty są różne w kolejnych latach. Ministerstwo wyjaśnia:

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, budżet PROW 2014-2020 w części unijnej (środki EFRROW) wynosi 8 697 556 814 euro. Podział wspomnianej kwoty na poszczególne lata, określony w załączniku I do ww. rozporządzenia, przedstawia się następująco (w euro):

2014 - 1 569 517 638       

2015 - 1 175 590 560       

2016  - 1 193 429 059      

2017 - 1 192 025 238       

2018 -  1 190 589 130      

2019 - 1 189 103 987       

2020 - 1 187 301 202       

OGÓŁEM 2014-2020 - 8 697 556 814.

Kwoty przypisane do ww. lat muszą zostać wykorzystane zgodnie z zasadą N+3, opisaną w art. 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, tzn. do końca trzeciego roku następującego po roku, którego alokacji rozliczenie dotyczy. Przez wykorzystanie alokacji należy rozumieć przekazane przez Komisję Europejską kwoty tytułem prefinansowania (zaliczki programowe) oraz wydatki certyfikowane przez Polskę do Komisji w kwartalnych deklaracjach wydatków. Zarówno otrzymane zaliczki jak i kwoty wnioskowane w deklaracjach wydatków stanowią środki EFRROW.

Chociaż zgodnie z przepisami unijnymi w programie wymagane jest współfinansowanie krajowe z budżetu państwa lub innych środków publicznych państwa członkowskiego  (w polskim PROW 2014-2020 przyjęto proporcje pomiędzy środkami EFRROW a współfinansowaniem krajowym na poziomie 63,63%/36,37%), kalkulacje dokonywane na potrzeby sprawdzenia spełnienia zasady N+3 obejmują wyłącznie środki EFRROW.