Na dzień 31.05.2016 r., Polska zrealizowała płatności w wysokości 4,33% dostępnych na PROW 2014-2020 pieniędzy, natomiast zawarto umowy na 11,93% limitu środków, a złożono wnioski na 24,75% tego limitu - podaje ministerialne zestawienie.

Czy zdążymy wykorzystać przyznane nam na realizację PROW pieniądze? Jak wygląda system „podliczania” stanu realizacji programu?

Sposób postępowania określa art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, w którym przewidziano, że w 2019 r. dokonany będzie „przegląd wyników” programu. Przeprowadzony zostanie w odniesieniu do danych na koniec 2018 r., na podstawie określonych wskaźników finansowych i danych ujętych w rozdziale 7 dokumentu PROW 2014-2020 – informuje ministerstwo rolnictwa i dodaje:

„Na podstawie <przeglądu wyników> programu Komisja Europejska wskaże priorytety, w których zakładane wartości wskaźników zostały osiągnięte. Jeśli zakładane wartości wskaźników nie zostały osiągnięte, państwo członkowskie jest zobowiązane zaproponować Komisji Europejskiej priorytety, na które zostaną przesunięte środki z <rezerwy wykonania>  z priorytetu, który nie osiągnął wcześniej zakładanych wartości wskaźników”.

Jak wygląda taki przykładowy „Opis ram wykonania” z rozdziału 7 PROW? Prześledźmy go dla tematu zasobnego w środki i bardzo interesującego rolników: „Liczba gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) na inwestycje w restrukturyzację lub modernizację (cel szczegółowy 2A) + gospodarstwa korzystające z planów rozwoju działalności gospodarczej/inwestycji dla młodych rolników otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich (cel szczegółowy 2B)”.

Cel końcowy na 2023 r. to 73 515,00 euro.

Cel pośredni w 2018 r.  wyliczono na 8.89%, a  wartość bezwzględną celu pośredniego na 6 535,48 euro.

Dotąd na "Modernizację" nie zrealizowano żadnej płatności, podobnie dla "Młodych rolników".