Jak wynika z danych zebranych przez GUS za 2015 rok, a opublikowanych 6 kwietnia 2017 r., przeciętny rolnik ma rocznie do dyspozycji netto na 1 osobę w gospodarstwie domowym 10 471 zł.

To prawie połowa tego, czym dysponuje pracujący na własny rachunek, który ma 20 092 zł.

Gospodarstwo domowe rolnika jest pod tym względem w najgorszej pozycji ze wszystkich typów gospodarstw. Więcej mają nawet gospodarstwa rencistów – 12 994 zł. Gospodarstwa emerytów dysponują kwotą 16 986 zł, a pracowników – 18 511 zł. Ogólnie przeciętny roczny dochód do dyspozycji netto na 1 osobę w gospodarstwie domowym wyliczono na 17 402 zł.

Dochód bez uwzględnienia transferów społecznych innych niż świadczenia związane z wiekiem oraz renty rodzinne to dla rolników 9879 zł, podczas gdy ogółem dla gospodarstw domowych w kraju jest to kwota 16 565 zł.

Dochód gospodarstw rolnika bez uwzględnienia transferów społecznych łącznie ze świadczeniami związanymi z wiekiem oraz rentami rodzinnymi to już zaledwie 8626 zł, a ogółem – 12 324 zł.

Gospodarstwa rolników zdefiniowano w badaniu jako gospodarstwa domowe, których wyłącznym lub przeważającym źródłem utrzymania jest dochód z użytkowanego gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie. Za gospodarstwo domowe uznano grupę osób spokrewnionych ze sobą lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się (gospodarstwo domowe wieloosobowe) lub osobę utrzymującą się samodzielnie.

Dochód do dyspozycji definiowany jest w badaniu jako suma rocznych dochodów pieniężnych (w przypadku dochodów z pracy najemnej uwzględniających dodatkowo korzyści niepieniężne związane z użytkowaniem samochodu służbowego) netto (po odliczeniu zaliczek na podatek dochodowy, podatków od dochodów z własności, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne) wszystkich członków gospodarstwa domowego pomniejszona o: podatki od nieruchomości, transfery pieniężne przekazane innym gospodarstwom domowym oraz saldo rozliczeń z urzędem skarbowym.

Trzeba odnotować, że w gospodarstwach domowych rolników jest stosunkowo mało dzieci w wieku 0-15 lat – zaledwie 16,9 proc. wszystkich osób wchodzących w skład takich gospodarstw, podczas gdy w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek żyje ich 22,2 proc., a w gospodarstwach pracowników – 19,3 proc.