Ubezpieczenie OC rolnika jest obowiązkowym ubezpieczeniem, zapewniającym wypłacenie odszkodowania osobom trzecim za szkody powstałe w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa, których następstwem mogą być: śmierć, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za osoby trzecie uznaje się osoby (fizyczna, prawna) nie pozostające w jednym gospodarstwie domowym lub nie powiązaną majątkowo z ubezpieczonym. Zatem na osobę trzecią nie kwalifikują się członkowie rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący gospodarstwo, czy też pracownicy rolnika.

Zakres obowiązywania ustawy

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna zarówno rolnika oraz każdej osoby, która - wyrządziła szkodę w związku z pracą w gospodarstwie rolnym. Oznacza to, iż zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie stronie poszkodowanej zarówno wtedy, gdy szkodę wyrządzi sam rolnik, jak i wówczas, gdy szkodę wyrządzi osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym np. małżonek, dziecko, konkubent, czy też pracująca w gospodarstwie, w świetle powyższego przepisu kwalifikować będzie się zarówno pracownik wynajęty na umowę o prace, zlecenia bądź osoba wykonująca pracę w gospodarstwie ramach pomocy sąsiedzkiej. Wobec powyższego jeśli któraś z tych osób wykonując czynności związane z gospodarstwem wyrządzi szkodę tzw. osobie trzeciej np. sąsiadowi, listonoszowi, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie zarówno za szkodę będącą wynikiem uszkodzenia ciała, wówczas zostanie wypłacone zadośćuczynienie bądź zwrot kosztów leczenia, jak i za szkodę na mieniu, np. w sytuacji uszkodzenia samochodu osobie trzeciej. Powstała szkoda musi być związana z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Nie ma przy tym znaczenia gdzie czynności te były wykonywane (zarówno na terenie gospodarstwa rolnego, jak i poza jego terenem np. podczas pracy na polu).

Polisa OC rolnika obejmuje swoim zakresem również szkody spowodowane pojazdami wolnobieżnymi, do których rozumieniu przepisów ustawy o ruchu drogowym kwalifikują się również kombajny. Dlatego rolnik nie musi wykupywać dodatkowego ubezpieczenia OC na pojazdy wolnobieżne. Takim pojazdem nie jest już ciągnik, który jako pojazd mechaniczny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.