Minister rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pomoc ma przysługiwać rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1.       Kwalifikuje się do systemu dla małych gospodarstw (płatność do 1250 euro)

2.       Trwale przekaże gospodarstwo innemu rolnikowi

3.       Jest wpisany do ewidencji producentów, gospodarstw i ewidencji wniosków o płatność

4.       Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej od dnia przekazania gospodarstwa i nie podejmie jej co najmniej 5 lat

5.       Po przekazaniu gospodarstwa nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników – w przypadku osób podlegających mu w dniu złożenia wniosku

6.       Jest obywatelem państwa członkowskiego UE

7.       W dniu złożenia wniosku ma 18 lat.

Na czyją rzecz można przekazać gospodarstwo? Tu lista wymogów jest krótsza. Można to zrobić na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prowadzącej na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Polski, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.       Nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty

2.       Jest wpisana do ewidencji jak wyżej

3.       Zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych gruntach rolnych, a w przypadku osoby fizycznej do prowadzenia tej działalności osobiście, i zachowania całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego powiększonego w wyniku przejęcia gruntów rolnych, przez 5 lat od dnia przejęcia gospodarstwa.

Jak rozumieć trwałe przekazanie gospodarstwa? Okazuje się, że tu też ważne jest, komu jest przekazane gospodarstwo. I tak przekazanie musi objąć wszystkie grunty rolne objęte systemem płatności dla małych gospodarstw, musi nastąpić przez przeniesienie własności wszystkich gruntów i zwierząt na rzecz przejmującego, którego powierzchnia gospodarstwa po przejęciu gruntów będzie równa co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju (a jeśli dotyczy to województwa z większą niż krajowa średnią – w województwie).