Oddzielny system rachunkowości dla beneficjentów PROW 2014-2020 to nie wszystko. Beneficjenci niektórych programów będą prowadzić rachunkowość rolną.

Tak ten problem wyjaśnia ARiMR:

<”Zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego przykładowo dla typu „Modernizacji gospodarstw rolnych” poza postanowieniami określonymi powyżej (tj. prowadzeniem oddzielnego systemu rachunkowości, o którym już informowaliśmy – dop. red.) beneficjent będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie przez 5 lat od dnia przyznania pomocy, chyba że beneficjent jest obowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów. W ewidencji tej powinny być uwzględnione wszystkie zdarzenia związane z realizacją operacji oraz prowadzeniem gospodarstw.

Podstawy wymagania takiej ewidencji mają swoje źródło w zapisach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z którymi Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia w gospodarstwie uproszczonej rachunkowości od dnia przyznania pomocy.

W przypadku, gdy Beneficjent nie będzie zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów, powinien korzystać z zasad i wzoru prowadzenia takiej ewidencji określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 982).>

 

Dodajmy, że SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GOSPODARSTWIE ORAZ WZÓR TEJ EWIDENCJI według zał. 3 do rozporządzenia z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” nie jest trudny.