Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła także uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji tego projektu Komisji Europejskiej. Obydwa dokumenty przedłożył minister rolnictwa.

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników zawiera przepisy zachęcające do powoływania spółdzielni rolników i ich związków, aby stworzyć w ten sposób lepsze warunki ekonomiczne do prowadzenia działalności przez producentów rolnych. Chodzi o zachęty w formie zwolnień podatkowych. Ponieważ zwolnienia podatkowe stanowią pomoc publiczną, projekt wymaga notyfikowania go Komisji Europejskiej.

Forma organizacji, jaką jest spółdzielnia, sprzyja dostosowaniu produkcji do potrzeb konsumentów, zdobywaniu nowych rynków zbytu i obniżaniu kosztów produkcji, a w efekcie osiąganiu lepszych efektów ekonomicznych w rolnictwie. Służy również poprawie gospodarowania na obszarach wiejskich - podkreślono w komunikacie.

W ocenie rządu, dzięki nowym przepisom spółdzielnie rolników będą miały silniejszą pozycję negocjacyjną wobec odbiorców ich produktów, co ma szczególne znaczenie w sytuacji dużej presji na obniżanie cen.

"Spółdzielczość jako forma zbiorowej zaradności lokalnych społeczności stwarza realne szanse na aktywność gospodarczą oraz społeczną na wsi i obszarach wiejskich, a w efekcie prowadzi do zmniejszania dysproporcji rozwojowych w stosunku do regionów zurbanizowanych" - czytamy.

Projekt zakłada, że spółdzielnia rolników jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych lub prawnych prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność rolniczą oraz osób niebędących rolnikami, zajmujących się przechowywaniem, magazynowaniem, sortowaniem, pakowaniem lub przetwarzaniem produktów rolnych lub grup tych produktów bądź ryb. Spółdzielnię rolników będzie mogło założyć co najmniej 10 rolników.

Spółdzielnia rolników ma prowadzić wspólną działalność gospodarczą w interesie swoich członków. Chodzi o planowanie przez rolników ich produkcji rolnej oraz dostosowywanie jej do warunków rynkowych, m.in. poprzez zwiększenie podaży produktów. Z drugiej strony będzie ona m.in. zajmowała się zaopatrzeniem członków spółdzielni w środki do produkcji.

Podmioty, które uzyskały status spółdzielni rolników, będą mogły zajmować się przechowywaniem, konfekcjonowaniem i standaryzacją produktów wyprodukowanych przez rolników. Spółdzielnie będą mogły także zająć się sprzedażą i przetwarzaniem produktów.