Zgodnie z przyjętą przez Sejm 9 kwietnia 2015 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. i czeka jeszcze na podpis prezydenta, rolnik prowadzący sprzedaż bezpośrednią produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie, zapłaci podatek dochodowy.

Zapytaliśmy w Ministerstwie Finansów, jakie są szczegóły tego opodatkowania. I jak wynika z odpowiedzi, wybierając ryczałtowe opodatkowanie, rolnik skorzysta z ulg podatkowych, ale nie z ulgi rodzinnej. Chyba, że wybierze opodatkowanie na zasadach ogólnych, bo – jak informuje MF – „podstawową formą opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w ustawie, będzie opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18% i 32%).

Uchwalona ustawa wprowadza, na zasadzie wyboru, możliwość opodatkowania takich przychodów, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej „ustawą”.

Opodatkowanie ryczałtem będzie możliwe, jeżeli przychody w roku poprzednim nie przekroczyły równowartości 150 000 euro. Ryczałt będzie wynosił 2% uzyskanych przychodów.”

A jakie PIT-y złoży rolnik? Czy można korzystać z ulg dla płatników podatku dochodowego (np. rodzinnej), czy od sumy przychodu za cały okres rozliczeniowy będzie można odjąć składki na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki objęte ulgą rehabilitacyjną, darowizny? – pytaliśmy.