Rzecznik Praw Obywatelskim ponownie wystąpił do ministra rolnictwa o przeanalizowanie mechanizmu redukcji jednolitej płatności zawartego w ustawie z dnia 5 lutego 2015 roku o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

Więcej: Duży może oddać dopłaty bezpośrednie?

Jak podkreśla, wątpliwości budzi nie tyle sama dopuszczalność takiej redukcji, co jej celowość. „W ocenie Rzecznika art. 19 ustawy o płatnościach nie uwzględnia bowiem zróżnicowania dużych podmiotów rolniczych objętych taką redukcją, a w szczególności specyfiki spółdzielni rolniczych. Ze skarg wnoszonych przez te - zrzeszające często dużą liczbę osób - podmioty wynika, że redukcja prowadzi do realnego zmniejszenia wynagrodzenia indywidualnych rolników będących członkami tych spółdzielni, często nawet w wysokości kilkunastu procent. Ponadto, obecna regulacja prawna prowadzi do sytuacji, w której rolnicy indywidualni użytkujący stosunkowo duże obszary ziemi otrzymają jednolitą płatność obszarową w wysokości 100%, podczas gdy podmioty zrzeszone w spółdzielniach rolniczych i często użytkujące niewielkie obszary ziemi zostaną tej płatności pozbawione” – pisze RPO w wystąpieniu.

Dodatkowo zauważa, że można mieć wątpliwości nie tylko dotyczące celowości takiej redukcji, ale też jej zgodności z zasadą równości zawartą w art. 32 Konstytucji: „Niewątpliwie, za podmioty nierówne na gruncie niniejszej sprawy należy uznać dużych przedsiębiorców rolniczych posiadających znaczne obszary użytków rolnych oraz spółdzielnie rolnicze zrzeszające dużą ilość małych podmiotów. Należy tu podkreślić, że wszelkie zmiany w systemie płatności bezpośrednich powinny uwzględniać też to, że znaczna część podmiotów zajmujących się działalnością rolniczą dokonuje planów inwestycyjnych z uwzględnieniem spodziewanych świadczeń.”

Dlatego rzecznik ponownie prosi o „wyjaśnienia dotyczące celowości objęcia tak wysoką redukcją jednolitej płatności obszarowej spółdzielni rolniczych, które zrzeszają wielu rolników indywidualnych.”

 

Podobał się artykuł? Podziel się!