Przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 zawiera istotną zmianę dla tych rencistów strukturalnych, którzy otrzymują wynagrodzenie za zasiadanie w radzie nadzorczej.

Obecnie uprawnionemu do renty strukturalnej wypłata jej zostaje zawieszona, gdy jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (z wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej).

Od 1 stycznia 2015 roku natomiast  ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym są objęci także członkowie rad nadzorczych – co powodowało zawieszanie wypłaty rent strukturalnych.

Jak tłumaczy ministerstwo, proponowaną zmianą przywraca stan sprzed 2015 roku –  od początku wdrażania wsparcia w postaci rent strukturalnych założono, że uzyskiwanie wynagrodzenia za zasiadanie w radzie nadzorczej nie wyklucza z możliwości otrzymania i wypłaty renty strukturalnej.

„Proponowana zmiana umożliwi beneficjentom rent strukturalnych zasiadanie w radach nadzorczych bez ponoszenia konsekwencji w postaci zawieszenia wypłaty renty strukturalnej (...)” – podaje ministerstwo w uzasadnieniu.

Identyczne rozwiązanie ma być stosowane wobec zmniejszania renty o dodatek na małżonka – jeśli zasiada on w radzie nadzorczej.

W ocenie skutków regulacji nie określono, ilu rencistów obecnie dotyczy problem zawieszania wypłaty renty strukturalnej. Podano tylko, że we wrześniu 2017 było 7917 beneficjentów rent strukturalnych, a w październiku - 7519. Wszystkie płatności z tytułu rent strukturalnych wygasną w 2020 roku.

Zrealizowane płatności z tytułu rent strukturalnych od uruchomienia PROW 2014-2020  na dzień 31.10.2017 r. to 1 154 367 526,74 zł.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!