Przypomnijmy: w harmonogramie naboru wniosków zapowiadano nabór na restrukturyzację w marcu. Tymczasem dotąd go nie ogłoszono.

Więcej: Kiedy „Restrukturyzacja małych gospodarstw”?

Dlaczego? ARiMR tłumaczy to tak:

<Nabór wniosków o przyznanie wsparcia na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” zostanie ogłoszony niezwłocznie po podpisaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia zmieniającego dotychczas obowiązujące przepisy (Rozporządzenie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Dz. U. z 2015 r. poz. 1813 z późn. zm.).

Rozporządzenie zmieniające jest w ostatniej fazie procesu legislacji.

Wyjaśniamy, że zamieszczony na portalu internetowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawiera zastrzeżenie, że określone w nim terminy mogą ulec zmianie. Wynika to z nowelizacji PROW 2014-2020 oraz przebiegu procesów legislacyjnych. Taka sytuacja ma miejsce właśnie w przypadku wsparcia na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.>

Niestety nie wyjaśniono, co jest powodem nieprzyjęcia na czas rozporządzenia. Projekt ten 15 lutego MRiRW przesłało do opiniowania, wyznaczając termin na nadesłanie opinii na 26 lutego. Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu. W projekcie podano, że zmiany proponuje się na wniosek partnerów społecznych i ARiMR – miały być następstwem „doświadczeń”, czyli nieudanego pierwszego naboru na to działanie. Opinie nie powinny więc być zaskoczeniem czy uzasadniać opóźnienia w przyjęciu rozporządzenia. Na stronie RCL nie podano dotychczas stanowisk zgłoszonych w ramach opiniowania. Jak podano w uzasadnieniu projektu, jest on zgodny z prawem UE i nie wymaga notyfikacji