Jakie są terminy wypłaty dopłat bezpośrednich i co zrobić, jeśli nie zostały dotrzymane?

O wyjaśnienie wątpliwości z tym związanych zwrócili się do ministra rolnictwa posłowie Jarosław Sachajko i Paweł Szramka. Posłowie pytali w interpelacji: „Jak faktycznie wygląda sprawa terminowości przekazywania dopłat bezpośrednich rolnikom? Ile przypadków zgłoszeń naruszeń terminu wypłaty dopłat bezpośrednich zostało zgłoszonych przez rolników w poszczególnych latach od 2012 do 2016 r. oraz w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r.? Kto ponosi odpowiedzialność, i w jaki sposób ją ponosi - za nieterminowe odprowadzanie kwot dopłat do rolników? W jaki sposób uchybienia wobec rolników w opisywanym przedmiocie są im rekompensowane?"

Zainteresowanie posłów tym problemem wywołał rolnik, który pomimo pozytywnej decyzji z 30 maja 2017 r. wydanej przez Biuro Powiatowe ARiMR, dopłat do końca lipca 2017 r. nie otrzymał.

Minister Krzysztof Jurgiel nie odniósł się do tego konkretnego przypadku, ale przypomniał w odpowiedzi, że zgodnie z unijnymi przepisami dopłaty powinny być wypłacone do 30 czerwca, a po tym terminie wydatki z tego tytułu nie powinny przekraczać 5% wydatków dokonanych w podstawowym terminie.

Tak też dzieje się w naszym kraju, a „realizacja płatności bezpośrednich za rok 2016 przebiegała znacznie sprawniej niż w latach ubiegłych”.

Dłużej na dopłaty czekają tylko rolnicy w wyjątkowych sytuacjach:

„Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARiMR, według stanu na dzień 29 sierpnia 2017 r. w ramach płatności bezpośrednich za 2016 r. wypłacono 14,688 mld zł, a Kierownicy Biur Powiatowych wydali decyzje w sprawie przyznania tego wsparcia dla 1,350 mln rolników, co stanowi 99,93% składających wnioski o przyznanie płatności. Do obsługi pozostaje zatem ok. 1 tys. spraw, w tym dla ponad 500 spraw postępowanie administracyjne nie może być zakończone ze względu na trwające postępowania spadkowe w wyniku śmierci rolnika przed wydaniem decyzji” – podał minister.

ARiMR nie ma informacji o skargach rolników na ewentualne naruszenia terminu wypłaty dopłat.

Można ustalić jednak liczbę skarg na nierozpatrzenie sprawy w terminie – są to nieliczne przypadki: