Zwiększone zapotrzebowanie na pracę ręczną, w konsekwencji zwiększenie intensywności prac przy zbiorach w krótkich okresach powoduje, że  plantatorzy owoców i warzyw potrzebują w trakcie dojrzewania owoców i warzyw znacznej liczby osób do pomocy przy zbiorach.  Dotąd przy pracach w rolnictwie powszechne było stosowanie umów o dzieło, które nie przystają do charakteru pracy osób zatrudnionych przy zbiorach i nie są  oskładkowane – zauważa minister rolnictwa i proponuje zmianę.

Przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw ma na celu uregulowanie kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocników rolnika przy zbiorach w gospodarstwie rolnym poprzez określenie nowego rodzaju umowy cywilno-prawnej o pomocy przy zbiorach w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dodatkowo zostały przygotowane zmiany w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, które będą się odnosić do pomocników rolnika.

Projektowana ustawa zakłada, że podstawą świadczenia pomocy będzie umowa o pomocy przy zbiorach zawarta pomiędzy rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne a osobą świadczącą pomoc przy zbiorach, zwaną pomocnikiem. Świadczenie pomocy przy zbiorach będzie świadczeniem odpłatnym.

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie stosowana w przypadku pomocy świadczonej przy zbiorach, która obejmuje czynności bezpośrednio związane ze zbiorem owoców i warzyw oraz późniejszym ich sortowaniem i przygotowaniem do sprzedaży.

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 90 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Pomocnikami rolnika mogą być również osoby przebywające na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pracę - przewidziano.

Pomocnik rolnika będzie uprawniony do jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.

Rolnik zobowiązany będzie do opłacania za niego składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. „Pomocnik rolnika będzie podlegał temu ubezpieczeniu tylko przez okres 90 dni w roku kalendarzowym, a zatem okres opłacania składki na to ubezpieczenie będzie krótki, a ryzyko ulegnięcia wypadkowi proporcjonalnie większe w stosunku do osób stale pracujących w gospodarstwie rolnym, chociażby ze względu na brak doświadczenia w tym zakresie. Z tego względu wysokość składki będzie odpowiadać trzykrotności kwoty ustalonej w sposób określony w art. 7 ust. 3, przy takim samym zakresie przysługujących świadczeń z tego ubezpieczenia. Składka będzie opłacana jednorazowo za cały okres trwania umowy o pomocy przy zbiorach” – podano w uzasadnieniu.