Przypomnijmy: rolnicy, tak jak wszyscy użytkownicy urządzenia chłodniczego, klimatyzacyjnego, przeciwpożarowego i pompy ciepła mają obowiązek zgłaszania urządzenia i prowadzenia stosownej dokumentacji.

Więcej: Chłodnie pod nadzorem 

KRIR chciała wyłączenia rolników z tego obowiązku. Wystosowała pismo do Ministerstwa Środowiska. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że jakiekolwiek wyłączenie spod rygorów stosowania nowych przepisów jest niemożliwe, gdyż byłoby sprzeczne z przepisami unijnymi.

Ministerstwo Środowiska poinformowało:

"Obowiązek dotyczący prowadzenia dokumentacji w formie Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej (w Centralnym Rejestrze Operatorów - CRO) wynika z art. 14 ustawy i dotyczy wszystkich urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, jak również urządzeń będących rozdzielnicami wysokiego napięcia zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane w ilości co najmniej 3 kg lub urządzeń zawierających rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych w ilości co najmniej 3 kg. Pragnę podkreślić, iż obowiązek ten dotyczy tylko ww. urządzeń (chłodni, przechowalni, a nie zwykłych lodówek) lub systemów, które zawierają substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub więcej, a nie wszystkich urządzeń lub systemów. Jeśli spełnione są ww. warunki to od tego obowiązku nie istnieją żadne odstępstwa, np. podmiotowe, ponieważ obowiązek prowadzenia dokumentacji wynika wprost z przepisów Unii Europejskiej w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych.

Dodatkowo pragnę poinformować, iż założenie Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w Centralnym Rejestrze Operatorów jest czynnością jednorazową, bezpłatną i nie wymaga posiadania certyfikatu lub zaświadczenia. Po stronie operatora (właściciela urządzenia) leży obowiązek założenia Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, który może wypełnić samodzielnie lub zlecić osobie upoważnionej, a kolejnych wpisów do kart dokonują pracownicy wykonujący określone czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4 ustawy, posiadający certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności, których dane te dotyczą. Prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej jest ułatwianiem, a nie utrudnieniem i dzięki wprowadzeniu elektronicznego systemu, takiego jak CRO, dokumentacja nie musi być przechowywana w formie papierowej przez okres 5 lat. Prowadzenie dokumentacji w systemie zapewni rolnikom pozostawanie w zgodzie z przepisami unijnymi obowiązującymi bezpośrednio, a pośrednio zapewni utrzymywanie urządzeń będących w ich posiadaniu w dobrym stanie technicznym.