W gminie Łubianka, w której odmówiono rolnikom szacowania strat z powodu pominięcia tego obszaru w wykazach IUNG określających wystąpienie suszy, ogłoszono o możliwości wystąpienia o umorzenie IV raty podatku rolnego: "udzielenie ulgi będzie możliwe, jeżeli straty łączne w produkcji roślinnej i zwierzęcej spowodowane tegoroczną suszą przekroczą 30 % średniej produkcji rolnej w latach 2012 – 2014."

Oświadczenie o wystąpieniu takich strat rolnik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Przerzucanie odpowiedzialności? Przecież gmina wie, że takich strat w gminie nie potwierdzono. „Zastosowany tryb umorzenia jest zgodny z uchwałą 147 RM i ordynacją podatkową – wyjaśnia wójt gminy Jerzy Zająkała. - Zgodnie z przepisami prawa wnioskodawca wnioskujący o umorzenie podatku może także wnioskować o uznanie jego oświadczenia określającego sytuację uzasadniającą umorzenie. Wójt uznał, że oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną jest wiarygodne. Wójt ma również własną ocenę skutków występującej w bieżącym roku suszy. Pominięcie w obecnej procedurze umorzeniowej sprawy klimatycznego bilansu wodnego jest związane z zaprezentowaną w dniu 2 października interpretacją uchwały nr 147 z dnia 31 sierpnia, w której Minister Sawicki stwierdził, że realizacja pomocy suszowej przyznawana wg tej uchwały nie wymaga stosowania klimatycznego bilansu wodnego.”

Trudno dziś wójtowi powiedzieć, skąd wie o takiej interpretacji ministra, która miałaby nie wiązać pomocy po suszy z komunikatami IUNG potwierdzającymi jej wystąpienie. „W gminie Łubianka procedury pomocy suszowej były realizowane w lipcu i sierpniu ściśle według zaleceń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Kujawsko - Pomorskiego tj. z zachowaniem klimatycznego bilansu wodnego. Według niego w zakresie upraw zbożowych jedynie na ok 10 % obszaru gminy mogły być szacowane straty, chociaż w rzeczywistości w podobnym stopniu dotykały one większości rolników na całym obszarze gminy. Zgodnie z powyższymi zaleceniami Gminna Komisja oszacowała straty w 10 gospodarstwach, ale straty wyliczone wg zaleceń w/w organów wyniosły poniżej 30 %. Również procedowanie w myśl uchwały nr 147 RM z 31 sierpnia odbywało się w oparciu o klimatyczny bilans wodny oraz szacowany bilans strat w całej produkcji gospodarstwa. Minister Sawicki o zmianie interpretacji przepisów wspomnianej uchwały poinformował dopiero 2 października na konferencji w Bydgoszczy. W tych okolicznościach było już zbyt późno na podjęcie przez gminę bądź Komisję ds Szacowania Strat jakichkolwiek działań zmierzających do bezpośredniej pomocy rządowej.”