Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania zawiera  określenie maksymalnych ilości żywności, którą rocznie będzie mógł zbywać rolnik, a dokładniej „podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny”.

Maksymalne zbywane ilości określono osobno dla:

  • surowców pochodzenia niezwierzęcego (jest ich 130 rodzajów, np. żurawina – 600 dt)
  • żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce oraz zawierającej jednocześnie środki pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (16 rodzajów, np. 3333 kg dżemów)
  • surowców pochodzenia zwierzęcego (7 rodzajów, np. 148 148 sztuk jaj od drobiu)
  • produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż surowce (9 rodzajów, np. produkty mięsne 888 kg).

Jak podano w uzasadnieniu, ilości żywności określono z uwzględnieniem potrzeb konsumentów, rodzaju żywności i mając na względzie ochronę zdrowia publicznego, w tym zapewnienie bezpieczeństwa tej żywności.

Przy wyliczeniach przyjęto przeliczenie na 10 ha gospodarstwa, gdyż „rolniczy handel detaliczny ma objąć przede wszystkim mniejszych producentów rolnych i umożliwić im zbyt wytworzonych produktów bez jednoczesnego obciążania ich podatkiem dochodowym”. Górną granicą wartości produkcji jest natomiast 40 tys. zł.

Wszystkie planowane maksymalne zbywane ilości w załączniku.

W celu udokumentowania ilości sprzedanej żywności „podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny”  umieści w dokumentacji „niezwłocznie po każdorazowym zbyciu żywności konsumentowi finalnemu” informacje o numerze kolejnego wpisu, dacie zbycia oraz ilości i rodzaju zbytej żywności. Dokumentację tę trzeba będzie przechować rok od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona.

Wszystko to ma na celu umożliwienie weryfikacji prawa do zwolnienia z podatku dochodowego.

Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na  1 stycznia 2017 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników wpłynął do Sejmu 6 października, 19 października skierowano go do I czytania na posiedzeniu Sejmu.