Od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. można złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. jest taki sam jak w 2014 r. i wynosi:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych.

Rolnik otrzyma 0,95 zł na litr oleju.

Obliczanie zwrotu: ilość litrów zakupionego oleju napędowego x 0,95 zł.

Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 - 31 października 2015 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Rolnik może ubiegać się o zwrot akcyzy dwukrotnie w ciągu roku, kolejne wnioski będą przyjmowane w lutym.

Podobał się artykuł? Podziel się!