Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu <Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej> w ramach poddziałania <Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich> objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

Pomoc w wysokości 100 tys. zł (podzielone na dwie raty: 80 i 20 tys.) przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, a zarazem: obywatelowi państwa członkowskiego UE, który ukończył 18 lat w dniu składania wniosku, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie od co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku i nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Ten ostatni warunek musi też spełnić beneficjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, który również może otrzymać tę pomoc.

Beneficjent musi przedłożyć biznesplan dotyczący podjęcia działalności pozarolniczej.

Pomoc otrzyma właściciel gospodarstwa o wielkości ekonomicznej nie większej niż 15 tys. euro (ustalana na podstawie współczynników standardowej produkcji obliczonych zgodnie z metodologią UE), położonego w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej czy miejskiej - w tych dwóch ostatnich z wyłączeniem miast i miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. W roku złożenia wniosku lub co najmniej poprzedzającym musiał mieć przyznaną JPO do tego gospodarstwa.

Rozporządzenie precyzuje wymogi, jakie musi spełnić biznesplan. M.in. jest to wskazanie celów końcowych realizacji operacji i wskazanie planowanej do utworzenia liczby miejsc pracy (wymagane co najmniej jedno). Środki trwałe muszą mieć wartość szacunkową równą co najmniej 70 proc. kwoty pomocy.  Zakup dotyczy tylko nieużywanych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia.