Przypomnijmy: rząd chce odsunięcia o rok wejścia w życie znowelizowanego 22 czerwca Prawa łowieckiego – w szczególności zmian dotyczących szacowania szkód łowieckich przez wojewodów i powstania Funduszu Odszkodowawczego.

Więcej: Odszkodowania za szkody łowieckie jeszcze rok bez zmian

I chociaż plan nowelizacji przepisów, które nie zdążyły wejść w życie, włączono w zmiany dotyczące budżetu państwa, to powodem odejścia od tak długo wyczekiwanych przez rolników zmian miałyby być nie trudności budżetowe, ale brak rzeczoznawców.

Więcej: Dlaczego nie ruszy Fundusz Odszkodowawczy i szacowanie szkód przez wojewodów?

- Nie ma fachowców, którzy by się tym szacowaniem byli w stanie zająć i którzy nie są przy okazji łowczym w kole (przy okazji będzie szacował). To ma być 360 etatów specjalistów od szacowania, którzy tylko i wyłącznie tym się będą zajmowali. Problem na tym polega. Po drugie, nie ma również list odwoławczych rzeczoznawców, stworzonych przez izby rolnicze – tak opóźnienie tłumaczył w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

Nie potwierdzają tego jednak izby rolnicze.

Przeciwnie: zapewniają, że od dawna zabiegały o wydanie stosownego rozporządzenia, mającego umożliwić im przygotowanie list rzeczoznawców – jednak bezskutecznie.

 „Samorząd rolniczy zwracał się kilkukrotnie o informację na jakim etapie są prowadzone prace nad przepisami wykonawczymi do ustawy oraz o przekazanie projektów aktów wykonawczych w celu umożliwienia przygotowania się do stworzenia list” – poinformowała KRIR. Bo żeby przygotować listy rzeczoznawców, trzeba było najpierw wiedzieć, jakie wymagania muszą oni spełniać.  – „KRIR posiada obecnie listę 56 rzeczoznawców do rozpatrywania spraw rolników. Są to osoby, które zgłosiły się do KRIR po naszym wystąpieniu w tej sprawie do SITR (Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa – dop. MP)oraz absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Administrowanie ryzykiem i zarządzanie szkodami łowieckimi uczelni Wszechnica Polska, jednak osoby te nie przekazały informacji odnośnie do przynależność do kół łowieckich. Ponadto, nie mamy wiedzy czy spełniają one wymagania określone w ustawie. Izby rolnicze nie mogły do chwili obecnej stworzyć list rzeczoznawców - pomimo, że przepis ten wszedł w życie 14 dni od ogłoszenia nowelizacji - ponieważ, zgodnie ze znowelizowanym Prawem łowieckim, minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: