Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed ocenił w czwartek w rozmowie z PAP, że proponowana zmiana jest korzystna dla ubezpieczonych. - W poprzednim parlamencie chcieliśmy te kwestie uregulować, żeby ten okres dochodzenia roszczeń przez ZUS skrócić - podkreślił.

W projekcie wskazano okres, w jakim ZUS i KRUS będą mogły żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego.

Zgodnie z projektem nowelizacji, w przypadku osoby, która pobrała nienależne świadczenie, decyzja zobowiązująca do jego zwrotu nie może być wydana później niż w ciągu 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano. Oznacza to, że ograniczono okres na wydanie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia do 5 lat od ostatniego dnia nienależnie pobranego świadczenia.

Na podstawie obowiązujących przepisów należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przedawniają się po 10 latach, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności. Oznacza to, że ZUS i KRUS nie są ograniczone jakimkolwiek terminem do wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała w czwartek także projekty ustaw, które dotyczą opiekunów osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z nowelami, opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy po śmierci podopiecznych tracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne.

Takie rozwiązania zawierają rządowe projekty nowelizacji ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach przedemerytalnych przyznający im takie prawo. Przygotowało je Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wiceminister Szwed powiedział PAP, że rozwiązania zawarte w projektach dotyczą osób, które zrezygnowały z pracy i poświęciły się opiece najbliższych. - To jest ułatwienie, które z jednej strony pozwala na nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a z drugiej strony - na nabycie świadczenia przedemerytalnego. Nie ma co ukrywać, że to najczęściej osoby starsze podejmują się opieki nad swoimi bliskimi i muszą zrezygnować z pracy. Rezygnując z pracy nie mają możliwości powrotu - mówił.