„Należy wyraźnie zaznaczyć, że projektowana ustawa utrudni, albo wręcz zlikwiduje proces fikcyjnych transakcji na tzw. słupów, nie będzie bowiem możliwe nabycie nieruchomości od „słupa” przez osobę niebędącą rolnikiem i niezamierzającą osobiście prowadzić nabytego gospodarstwa” – podaje Ministerstwo Rolnictwa w uzasadnieniu projektu przygotowanej właśnie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Ustrój rolny będzie oparty na gospodarstwach rodzinnych.

Projekt nie wprowadza ograniczeń dla cudzoziemców, zachowane są jednak ograniczenia zawarte w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 r., niedotyczące obywateli państw UE. Zasady nabywania ziemi są równe dla wszystkich rolników unijnych bez względu na narodowość czy obywatelstwo.

Projekt przewiduje nowelizację ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Pierwszą zmienia tak, aby zasadniczo nabywcami nieruchomości rolnych mogli być tylko rolnicy indywidualni (wyjątek przewidziano m.in. dla osób bliskich zbywcy), zasada ta ma nie dotyczyć m.in. nabywania w wyniku dziedziczenia, orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego. „W tych przypadkach Agencja będzie miała jednak prawo złożenia oświadczenia o nabyciu tych nieruchomości” – podano.

Uściślono przy tym definicję rolnika indywidualnego, dodając wymóg spełnienia warunku osobistej pracy w gospodarstwie m.in. wtedy, gdy dochody z prowadzenia gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 20 ha użytków rolnych są nie niższe niż jedna czwarta wszystkich jego dochodów. „Ma to służyć wyeliminowaniu możliwości spekulacyjnego zakupu ziemi rolnej przez osoby, których zasadnicza aktywność życiowa i zawodowa ma miejsce poza rolnictwem, a zakup ziemi traktują oni jako formę lokaty kapitału”.