Wczorajsze posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZ RI „Solidarność” doprowadziło do przygotowania listu do premier Ewy Kopacz.

Jak czytamy w liście, w Senacie przyjęto poprawki zmieniające projekt przyjęty w Sejmie w sposób sprzeczny z uzgodnieniami poczynionymi między protestującymi pod KPRM rolnikami z NSZZ Solidarność RI a premier Ewą Kopacz. Poprawki te wywracają kształt ustawy i dopuszczają do spekulacyjnego obrotu ziemią. W szczególności dopuszczają do:

- zwolnienia nabywcy nieruchomości z obowiązku osobistego prowadzenia działalności rolniczej

- zniesienia ograniczeń w rozporządzaniu kupioną nieruchomością

- liberalizują obrót ziemią przez umożliwienie nabycia ziemi na cele inne niż powiększenie gospodarstwa przez uprawnionego do pierwokupu

- nadają prawo pierwokupu osobom prawnym, w tym spółkom z kapitałem zagranicznym; uprawnienie to ma wyprzedzać uprawnienia do nabycia ziemi przez np. osoby bliskie zbywcy.

Jak podano w liście, ustawa w obecnej formie „nie tylko pozwala na spekulację i niekontrolowany i niezgodny z przeznaczeniem obrót gruntami rolnymi, ale także jest niekorzystna dla rolników indywidualnych chcących powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne, gdyż nakłada obowiązki i ograniczenia tylko na rolników a nie na osoby prawne kosztem gospodarstw rodzinnych” – podano, dodając, że jeśli poprawki nie zostaną w Sejmie odrzucone, Solidarność nie wyklucza ponownego podjęcia zawieszonego protestu.

Prezydium zaapelowało również o odrzucenie senackiej poprawki dotyczącej przekazania ELEWARR-u pod Ministerstwo Skarbu Państwa, motywując, że „odbiera ministrowi rolnictwa ważne narzędzie stabilizujące sytuację  na rynku zbóż”.

Podobał się artykuł? Podziel się!