- Oczekiwanym skutkiem rozwiązań proponowanych w ustawie o spółdzielniach rolników będzie poprawa efektywności gospodarowania producentów rolnych – mówił wczoraj w Sejmie wiceminister Jacek Bogucki, odpowiadając na pytanie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego, dotyczące stanu prac nad  projektem ustawy o spółdzielniach rolników. Projekt ten ma wersję roboczą, która teraz będzie przedmiotem wewnętrznych i zewnętrznych konsultacji, a potem dalszych prac.

Więcej: Nowe przepisy mają zachęcić rolników do tworzenia spółdzielni

A jak ustawa chce dążyć do osiągnięcia tego celu?

- Celem rozwiązań będzie stworzenie zachęt do powoływania przez rolników podmiotów, które funkcjonowałyby właśnie w oparciu o zasady prawa spółdzielczego, a te zachęty polegałyby w szczególności na wyłączeniu podmiotów, które uzyskałyby status spółdzielni rolników, z niektórych obowiązków fiskalnych – poinformował wiceminister. - Przewidziano ponadto wprowadzenie zachęt o takim charakterze także dla związków spółdzielni po to, aby spółdzielnie rolników podlegały dalszej konsolidacji. Głównym celem funkcjonowania takich spółdzielni byłoby prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz gospodarstw swoich członków przez planowanie produkcji rolnej, dostosowanie skali i jakości tej produkcji do oczekiwań rynku, koncentrowanie podaży produktów swoich członków, a także koncentrowanie popytu na środki produkcji potrzebne gospodarstwom członków spółdzielni. Poza tymi działaniami spółdzielnie rolników na rzecz swoich członków mogłyby prowadzić przetwórstwo produktów rolnych, dostarczać swoim członkom produkty, przechowywać je, konfekcjonować i standaryzować, prowadzić handel produkcją swoich członków i produktami uzyskanymi z jej przetwórstwa, świadczyć usługi na rzecz swoich członków związane z wytwarzaniem przez nich produktów rolnych. Ponadto podmioty te mogłyby upowszechniać wśród swoich członków korzystne dla środowiska metody uprawy, technologie produkcji, metody gospodarki odpadami.

Spółdzielnie ma tworzyć  minimum pięciu rolników, możliwa byłaby przynależność rolnika tylko do jednej spółdzielni w danym sektorze produkcji.