Od 12 września trwa nabór wniosków  o przyznanie pomocy na "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" z PROW 2014-2020.

Kto może skorzystać z tej płatności? Warunki postawiono zarówno przekazującemu, jak i przejmującemu gospodarstwo.

Otóż przekazujący musi mieć gospodarstwo niewielkie, upoważniające do otrzymywania płatności bezpośrednich mieszczących się w granicy systemu dla małych gospodarstw (do 1250 euro). Musi być wpisany do ewidencji producentów i ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Musi też mieć ukończonych 18 lat i być obywatelem państwa członkowskiego UE. Ma zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej od dnia przekazania gospodarstwa i nie podejmować jej przez 5 lat od tego dnia, oraz nie podlegać ubezpieczeniu w KRUS – jeśli podlegał. Musi swoje gospodarstwo przekazać trwale innemu rolnikowi (osobie fizycznej, prawnej lub jednostce nieposiadającej osobowości prawnej; może też przekazać gospodarstwo na rzecz więcej niż jednego przejmującego – wówczas każdy z nich musi spełniać poniższe warunki), prowadzącemu na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące warunki:

a) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

b) jest wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

c) zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych gruntach rolnych, a w przypadku osoby fizycznej – do prowadzenia tej działalności osobiście, i zachowania całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego powiększonego w wyniku przejęcia gruntów rolnych, przez 5 lat od dnia przejęcia gospodarstwa rolnego.

Trwałe przekazanie gospodarstwa oznacza przekazanie wszystkich gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz zwierząt gospodarskich, objętych systemem dla małych gospodarstw wchodzących w skład gospodarstwa rolnego rolnika, będących zarówno przedmiotem jego odrębnej własności, jak również przedmiotem współwłasności.

Warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej uważa się za spełniony, jeżeli po przekazaniu gospodarstwa rolnego łączna powierzchnia gruntów rolnych posiadanych lub współposiadanych przez rolnika i jego małżonka nie przekracza 0,5 ha, a działalność rolnicza prowadzona na tych gruntach służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.