Dociekanie, jak opodatkowana będzie sprzedaż przez Internet artykułów wytworzonych przez rolnika, doprowadziło do uzyskania z Ministerstwa Finansów informacji, że - sprzedając poza własnym gospodarstwem lub targowiskiem wytworzone przez siebie produkty - rolnik prowadzi działalność gospodarczą.

Ministerstwa Finansów pytaliśmy, jak będzie opodatkowana sprzedaż przez Internet: „Skoro rolnik nie będzie mógł skorzystać z możliwości 2-proc. ryczałtu, zapłaci zatem podatek dochodowy według skali podstawowej. A jak rozliczy koszt uzyskania dochodu? Jaką księgowość będzie musiał prowadzić i czy musi zakładać działalność gospodarczą? Proszę o więcej szczegółów odnoszących się do rozliczenia dochodu ze sprzedaży przez Internet produktów wytworzonych przez rolnika we własnym gospodarstwie z własnych surowców. Rozumiem, że tak też będzie wyglądało opodatkowanie sprzedaży produkcji własnej np. prowadzonej pod zadaszeniem?”

Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

„Uprzejmie informuję, że źródłem przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, jest działalność gospodarcza.

 Od dnia 1 stycznia 2016 r. przychody osiągane ze sprzedaży przedmiotowych produktów rolnych, po spełnieniu określonych w ustawie warunków, będą zaliczane do przychodów z tzw. innych źródeł.

Jedną z przesłanek warunkujących zaliczenie przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, do przychodów z tzw. innych źródeł jest ich sprzedaż wyłącznie w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone lub na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach.

W katalogu miejsc, w których może odbywać się sprzedaż nie została wymieniona sprzedaż przez Internet. Dokonanie sprzedaży przez Internet spowoduje, że źródłem uzyskanych przychodów nie będą tzw. inne źródła lecz działalność gospodarcza. Podobny skutek spowoduje sprzedaż w budynkach lub w ich częściach. W konsekwencji, przychody te nie będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 2% uzyskanych przychodów, ponieważ taką stawką ryczałtu będą opodatkowane tylko przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych zaliczone do przychodów z tzw. innych źródeł.