Proponowany przez ministra rolnictwa, a podobno przyjęty przez rząd na posiedzeniu 26 maja (co do tego wciąż nie można mieć absolutnej pewności, gdyż projekt w wersji przyjętej wciąż nie jest dostępny na stronach internetowych rządu) projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw zakłada, że każde dostarczenie produktów rolnych, z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej, przez producentów, grupy producentów tych produktów, organizacje takich producentów albo zrzeszenia organizacji takich producentów do pierwszego nabywcy wymaga pisemnej umowy.

W przypadku gdy pierwszym nabywcą nie jest przetwórca, umowa między kolejnymi nabywcami jest również zawierana na piśmie.

Projekt zawiera też zapis, że minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, minimalny okres obowiązywania umowy, mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Jak podano w uzasadnieniu, umowa taka musi być sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać w szczególności następujące elementy: ceny do zapłaty za dostawy, która jest niezmienna i określona w umowie lub jest obliczana przez połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych, ilość i jakość produktów, które można dostarczyć lub które muszą zostać dostarczone, wraz z terminem takich dostaw, okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony, oraz z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy, szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności, ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych oraz przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

A jakie oczekiwania ma ministerstwo w związku z wprowadzeniem zasady zawierania pisemnych umów sprzedaży? W uzasadnieniu podano:

"Zaproponowane rozwiązanie pozwoli producentom na lepsze planowanie produkcji i dostosowanie jej do zapotrzebowania. Stosowanie umów wpłynie również na: