Ustrój rolny czy sprzedaż ziemi? Są rozbieżności w ocenie, czy przedłożona propozycja ustawy reguluje chociaż ten element ustroju rolnego, jakim jest sprzedaż ziemi.

Posłowie szybko zmierzają do uchwalenia ustawy o ustroju rolnym, w wersji przygotowanej przez posłów PSL, reprezentowanych przez posła Stanisława Kalembę.

Jakie są ważniejsze zapisy tej ustawy z druku 3109?

*Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz nie większe niż 300 ha u.r.

*Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

*Tworzy się rejestr nieruchomości rolnych, który prowadzi Agencja (ten zapis zmieniono już w autopoprawce zgłoszonej podczas prac w podkomisji, ale nie uwzględniono jej w druku sejmowym: ma go prowadzić powiat), wpis do rejestru kosztuje 500 zł, a dwukrotnie więcej, jeśli dokonano go z urzędu. Obejmuje też dzierżawy – umowy na nie są tylko pisemne.

*Ustawa precyzuje, kiedy wolno sprzedać i podzielić gospodarstwo, odnosząc się do wprowadzonej podstawowej normy obszarowej, która nie może być większa niż dwukrotność średniej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych w województwie obliczonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. PNO określi minister dla każdego województwa, uwzględniając opłacalność produkcji rolnej. Przy wydawaniu zezwolenia na sprzedaż uwzględniany będzie dostęp do drogi.

* Agencja występuje do właściwej miejscowo izby rolniczej o podanie wykazu rolników indywidualnych zainteresowanych nabyciem tej nieruchomości albo jej określonych części, zamieszkałych na terenie gminy, w której nieruchomość rolna albo jej część jest położona lub w gminie sąsiedniej albo informacji o braku zainteresowania rolników jej nabyciem.

*Sprzedaż nieruchomości rolnej albo jej części wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego odbywa się za pośrednictwem Agencji (powiatu?), która w imieniu i na rzecz zbywcy oferuje ją do sprzedaży za ustaloną z nim cenę. W przypadku uzyskania nadwyżki, sprzedający podzieli się nią z pośrednikiem.