Zgodnie z art. 4 § 1 znowelizowanej ustawy ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.(Dz. U. z 2015 r. poz. 1888), grupy wpisane do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, zostały zobowiązane do złożenia w terminie roku od wejścia w życie ww. przepisów tj. do dnia 18 grudnia 2016 r.

Wniosek trzeba złożyć do dyrektora OT ARR właściwego ze względu na siedzibę grupy. W przypadku nie złożenia wniosku o potwierdzenie spełniania warunków uznania wydana zostaje decyzja administracyjna o stwierdzeniu niespełniania przez grupę warunków uznania i grupa jest wykreślana z rejestru grup.

Podobał się artykuł? Podziel się!