- Po raz pierwszy za rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich odpowiedzialność bierze cały rząd – mówi minister Krzysztof Jurgiel. Ministerstwo Rolnictwa zachęca do konsultacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, która ma zastąpić „Średniookresową strategię rozwoju kraju”. Dokument ten to urzeczywistnienie zapowiedzi z expose premier Beaty Szydło, która zadeklarowała odejście od koncepcji dyfuzyjno-polaryzacyjnej i prowadzenie równomiernego rozwoju całego kraju. W procesy rozwojowe mają być włączone nie tylko aglomeracje, ale i małe miasta i obszary wiejskie.

„Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” to dokument, który ma być przyjęty w październiku.

- Pracujemy także nad „Paktem dla obszarów wiejskich”, który będzie na przełomie roku przedstawiony do konsultacji – zapowiada minister. - To dokument, w którym będą zawarte wszystkie działania, jakie rząd, jakie Polska kieruje w stosunku do obszarów wiejskich.

- Otwieramy konsultacje dokumentu, nie przedstawiamy całej jego zawartości – dodaje wiceminister Ryszard Zarudzki. – To jest takie swoiste wprowadzenie rolnictwa w pulę polityki i włączenie tego w ramach Polityki Spójności, jak też całego pomysłu związanego ze strategią rozwoju kraju.

Nic nie jest jeszcze zamknięte. W strukturze „SOR” wyodrębniono trzy cele. Teraz w każdy z nich można włączyć zagadnienia istotne dla wsi. I tak w celu I „Trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych przewagach” zaproponowano „odrębny kierunek interwencji dotyczący rolnictwa <Konkurencyjne gospodarstwa rolne i producenci rolno-spożywczy>”, a także promocję branży „polskie specjalności żywnościowe”. W celu II „Rozwój społecznie i terytorialnie równoważony” znalazły się działania: „wsparcie horyzontalne obszarów wiejskich”, poświęcone „obszarom wiejskim należącym do aglomeracji”, a także „obszarom wiejskim zagrożonym trwałą marginalizacją, w tym obszarom popegeerowskim”. W celu III „Skuteczne państwo i instytucje gospodarcze służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu” zaprojektowano utworzenie, w ramach Komitetu ds. Polityki Rozwoju, zajmującego się przestrzeganiem celów i zadań „SOR” Podkomitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, który ma mieć zadanie tworzenia spójnej całości z interwencji podejmowanych na obszarach wiejskich, finansowanych z różnych źródeł.

 Jak zapewniono, działania „SOR” dotyczą wszystkich obszarów wiejskich.

Jako projekty „strategiczne i flagowe”, tytułem przykładu, podano zapowiadane wcześniej utworzenie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, Polskiego Narodowego Holdingu Spożywczego, platformy żywnościowej, programy aktywizacji zawodowej czy adresowane do obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją.

Projekt w załączeniu, uwagi można zgłaszać, korzystając z formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!