Oto pytanie Czytelnika: zobowiązany jestem zasiać międzyplon ze względu na zazielenianie, ale w glebie jest popiół i nie zapowiadają opadu deszczu, dlatego pojawia się pytanie czy w takich warunkach nastąpią wschody. Czy jeśli nie zasieję w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obciąży mnie karami?

Sprawę przekazaliśmy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dostaliśmy szybką odpowiedź z Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR.

- Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. z 2015 r., poz. 354) wysianie mieszanek w międzyplonie ścierniskowym jest możliwe do dnia 20 sierpnia br. Natomiast, jeżeli rolnik nie może wysiać mieszanki w ww. terminie np. ze względu na suszę, w celu realizacji praktyki zazielenienia w zakresie utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), może dokonać zmiany elementu proekologicznego np. na międzyplon ozimy. Możliwa jest również zmiana gatunku roślin wysiewanych w mieszankach w międzyplonie ścierniskowym lub ozimym oraz zamiana działki, na której będzie utrzymywany obszar EFA – informuje ARiMR.

Zmiany elementów proekologicznych są możliwe przy spełnieniu następujących warunków:
a. wyłącznie do wysokości odsetka powierzchni zadeklarowanej jako EFA we wniosku o przyznanie płatności na 2015 r.
(np. jeśli beneficjent zadeklarował 5 proc. EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5 proc.);
b. tylko w ramach działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności
za 2015 r.;
c. zmiana może być dokonywana w zakresie wszystkich rodzajów elementów EFA.

- Rolnik, który dokonał zmiany elementu proekologicznego, powinien zgodnie z art. 15 rozporządzenia UE nr 640/2014, poinformować kierownika biura powiatowego ARiMR o tej zmianie, poprzez złożenie zmiany do wniosku o przyznanie płatności wraz z oświadczeniem o powierzchni obszarów proekologicznych. Złożenie ww. dokumentów spowoduje dostosowanie wniosku o przyznanie płatności do „faktycznej sytuacji” oraz nie będzie skutkowało nałożeniem kar administracyjnych związanych ze złożeniem zmiany po terminie lub brakiem realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych – dodaje ARiMR.