Sejm przyjął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Teraz trafił on do Senatu, ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym przez te zwierzęta w przypadku objęcia ich całoroczną ochroną (Art. 46 ust.1). Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego odpowiada natomiast za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania – i te będą szacowane tak jak dotąd przez przedstawicieli dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Ich naprawianie będzie podlegać regułom Kodeksu cywilnego.

Szacowaniem, a także wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie zajmą się natomiast komisje działające przy wojewodzie. Zostanie utworzony fundusz odszkodowawczy, na który złożą się koła łowieckie w wysokości zależnej od liczby zwierząt łownych ujętych w rocznym planie łowieckim. Na fundusz trafią też pieniądze z darowizn i zapisów oraz dotacje z budżetu państwa. Jeśli wypłacone odszkodowania okażą się wyższe niż fundusz, wojewoda pokryje różnicę z budżetu państwa.

Szacuje się, że ze składek będzie pochodziło 87 mln zł, dopłata budżetowa wyniesie ok. 30 mln zł rocznie.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, za szkody łowieckie odszkodowanie wypłaca wojewoda:

„1) w przypadku szkód wyrządzonych na obszarach obwodów łowieckich, z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1, objęte całoroczną ochroną – ze środków Funduszu Odszkodowawczego, o którym mowa w art. 50a;

2) w pozostałych przypadkach – ze środków budżetu państwa.”

Przewidziano, że do dnia 15 czerwca 2017 r. środki Funduszu Odszkodowawczego na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie, wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich, z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1, objęte całoroczną ochroną, oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie tych szkód, będą pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

A jaki będzie sposób postępowania w przypadku wystąpienia szkody?

Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód łowieckich właściciele lub dzierżawcy gruntów rolnych będą zgłaszać do właściwego ze względu na wystąpienie tych szkód wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, który przekaże go właściwemu wojewodzie (albo bezpośrednio do wojewody). W szacowaniu szkód będą mogli uczestniczyć oprócz właścicieli także myśliwi oraz przedstawiciele izb rolniczych. Ustawa stanowi, że oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. O terminie oględzin i szacowania wojewoda powiadamia nie później niż przed upływem 5 dni od dnia otrzymania wniosku.