MRiRW wyjaśniło, że powodem zgłoszenia przez posła Stanisława Kalembę poprawek podczas prac w podkomisji zajmującej się ustawą o ustroju rolnym według projektu z druku 3109 jest chęć zmniejszenia kosztów.

Poseł Stanisław Kalemba zgłosił poprawki do projektu ustawy, dotyczące powierzenia staroście zadań związanych z:

1) prowadzeniem rejestru nieruchomości,

2) wydawaniem orzeczeń w zakresie podziału nieruchomości,

3) pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości rolnych na rynku prywatnym.

„W opracowanym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekcie stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw również zaproponowano, że ww. zadania powinien prowadzić starosta jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pozwoliłoby to w szczególności zminimalizować koszty dotyczące tworzenia i prowadzenia rejestru nieruchomości rolnych. Tego typu rejestr starosta mógłby prowadzić w ramach przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków. Ponadto, w związku z powierzeniem ww. zadań staroście, w projekcie stanowiska Rządu wskazano na zasadność wprowadzenia regulacji, która przewidywałaby przekazanie w określonym terminie zadań związanych z dysponowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu starostom działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa.

Pismem z 14 maja 2015 roku projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 3109) został przekazany na Komitet Rady Ministrów. Mając powyższe na uwadze, ostateczne stanowisko Rządu będzie znane dopiero po przyjęciu powyższego projektu przez Komitet Rady Ministrów, a następnie przez Radę Ministrów” – informuje MRiRW.

Zatem wciąż więcej jest pytań niż odpowiedzi w sprawie uregulowania zasad sprzedaży ziemi – opinii rządu do projektu z druku 3109 wciąż nie ma.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!