Zgodnie z terminarzem wyborczym, do 15 maja nastąpi przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej.

Natomiast do 11 maja trwa zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania. Do 21 maja ma nastąpić podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych.

Wybory odbędą się w godzinach 8.00-18.00.
A czy brać w nich udział? Liczba osób pozytywnie odpowiadających na to pytanie spada z wyborów na wybory.
W poprzednich była już dramatycznie niska, ale KRIR tłumaczyła, że inaczej być nie może, skoro do udziału w wyborach uprawnieni są wszyscy płatnicy podatku rolnego – w tym właściciele kilku hektarów, niezainteresowani zbytnio rolnictwem. Mimo to nie podjęto żadnych prac w celu zmiany tej sytuacji.

Przypomnijmy więc, że członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający wkłady gruntowe w tych spółdzielniach. Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze posiadające osobowość prawną. Terenem działania izby rolniczej jest obszar województwa. Krajową reprezentacją wszystkich izb rolniczych jest Krajowa Rada Izb Rolniczych. W skład Krajowej Rady wchodzą prezesi izb rolniczych oraz po jednym delegacie z każdej izby wybranym przez walne zgromadzenie. Krajowa Rada jak każda z wojewódzkich izb rolniczych posiada osobowość prawną.

I wypisać się z tego członkostwa nie można, a jeśli nie weźmie się udziału w wyborach – i tak się one odbędą i izby działać nie przestaną.

Na działalność izb rolniczych przeznaczane jest 2 proc. podatku rolnego. W 2013 roku z tytułu podatku rolnego wpłynęło do budżetu państwa 1 634 452 210,23 zł. Jak z tego wynika, izby dysponują niemałymi środkami: 2 proc. z wpłaconego podatku to 32 689 044 zł. Oprócz tego izby dysponują pieniędzmi budżetowymi na działalność w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej (w 2014 r. było 3,5 mln zł dla 9 korzystających z dotacji organizacji).