Wszystkie projekty poselskie zmierzają przede wszystkim do zmian w zabezpieczeniu hipotecznym, zapowiadanych wcześniej przez rząd.

Więcej: Będzie nowelizacja ustawy o sprzedaży państwowej ziemi rolnej

Najwcześniej swój projekt uregulowania problemu przedstawili posłowie Nowoczesnej: dotyczy "wyłączenia z definicji nieruchomości rolnej tych obszarów, których przeznaczenie lub faktyczne wykorzystanie ma charakter inny niż rolny, uregulowania kwestii sumy zabezpieczeń hipotecznych ustanowionych na nieruchomościach rolnych , wyłączenia prawa pierwokupu akcji osób prawnych, uregulowania kwestii prawa właściwego, którym winno być prawo dotychczasowo obowiązujące przed dniem 1 maja 2016 r. w przypadku czynności prawnych będących następstwem czynności podjętych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r."

Posłowie chcą, aby suma dopuszczalnej hipoteki nie przewyższała stu pięćdziesięciu procent przyszłej wartości nieruchomości rolnej w przypadku hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego na cele inwestycyjne, a stu pięćdziesięciu procent wartości rynkowej tej nieruchomości rolnej ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki zabezpieczającej kredyty udzielone na cele inne niż inwestycyjne.

Autorzy tej nowelizacji przekonują w uzasadnieniu: „Przepisy ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw doprowadziły do paraliżu gospodarczego, ponieważ katalog nabywców nieruchomości rolnych jest zamknięty”.

„Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej” – uważają autorzy proponowanej nowelizacji.

Tuż po posłach Nowoczesnej z problemem postanowili się zmierzyć posłowie PO.

Ich projekt dotyczy "uregulowania wartości zabezpieczeń hipotecznych ustanawianych na nieruchomościach rolnych w sposób adekwatny do sytuacji rynkowej, a także uregulowania kwestii prawa właściwego, którym - zdaniem wnioskodawców - winno być prawo dotychczasowo obowiązujące przed dniem 1 maja 2016 r., w przypadku czynności prawnych będących następstwem czynności podjętych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r.; proponowana zmiana wyłączając nieruchomości o powierzchni do 0,3 ha włącznie umożliwi inwestycje na już istniejących nieruchomościach oraz pozwoli na dokonanie zgodnego z prawem wydzielenia nowych nieruchomości o powierzchni do 0,3 ha włącznie".