PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

TUZ a rezygnacja z dopłat i sprzedaż ziemi

TUZ a rezygnacja z dopłat i sprzedaż ziemi fot. marz.

Autor: MP

Dodano: 13-05-2015 14:42

Tagi:

Rolnik, który zadeklarował trwały użytek zielony w 2015 r., nie będzie miał obowiązku jego utrzymywania, jeżeli w kolejnych latach nie będzie składał wniosku o jednolitą płatność obszarową, nie deklarując tym samym działek do płatności. Natomiast po sprzedaży gruntu z zadeklarowanym TUZ-em, jeżeli nabywca przekształci obszar trwałych użytków zielonych w inne użytkowanie, wówczas będzie on zobowiązany do ponownego przekształcenia tego obszaru w trwałe użytki zielone, jeżeli zmniejszy się współczynnik trwałych użytków zielonych.Życie stawia pytania, nad którymi trzeba się dłużej zastanowić. Nasz czytelnik z takim nietypowym problemem udał się do powiatowego ARiMR-u. Nie uzyskał odpowiedzi – zdesperowany urzędnik odesłał go ponoć do samego ministra. Ale nam udało się skrócić tę drogę i mamy odpowiedź z Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR.

Zatem po kolei.

- Chciałbym uzyskać informację na temat trwałych użytków zielonych (TUZ), które znajdują się poza obszarami Natura 2000 i zostały zadeklarowane we wniosku złożonym w 2015 roku – mówi czytelnik. - Dostałem informację, że raz zadeklarowany trwały użytek zielony musi być utrzymywany przez co najmniej 5 kolejnych lat. W związku z powyższym mam pytania:

1. Czy rolnik, który zadeklarował trwały użytek zielony ma obowiązek jego utrzymywania mimo tego, że w kolejnych latach nie będzie on składał wniosku o dopłaty bezpośrednie?

2. Czy zrezygnowanie z dopłat bezpośrednich w kolejnych latach daje rolnikowi prawo do zaorania wszystkich zadeklarowanych TUZ-ów bez ponoszenia odpowiedzialności karnej?

3. Czy ARiMR może zażądać od rolnika przywrócenia zaoranego TUZ-u mimo tego, że nie złoży on wniosku o dopłaty w kolejnym roku?

 4. Czy po sprzedaży gruntu z zadeklarowanym TUZ-em nowy właściciel będzie także zobowiązany do kontynuacji utrzymywania trwałego użytku zielonego?

ARiMR najpierw przypomniała zasady dotyczące utrzymania TUZ:

„Na mocy przepisów rozporządzenia UE nr 1307/2013 na wszystkich kwalifikujących się hektarach rolnicy uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej są zobowiązani przestrzegać praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. praktyki zazielenienia). Jedną z trzech praktyk zazielenienia jest utrzymywanie istniejących trwałych użytków zielonych (TUZ).     

W ramach tej praktyki istnieją dwa wymogi:

ð        zakaz przekształcania i zaorywania tzw. cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych; wyznaczone trwałe użytki zielone cenne przyrodniczo zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r.  w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 348)  - dotyczy każdego rolnika;

ð        zapewnienie na poziomie krajowym, aby stosunek trwałych użytków zielonych (innych niż cenne TUZ) do całkowitej  powierzchni użytków rolnych deklarowanych we wnioskach o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, nie zmniejszył się o więcej niż 5 %  w porównaniu do współczynnika referencyjnego wyznaczonego w roku 2015.

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 4  ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. U. UE L 347/608 z 20.12.2013) trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe – oznaczają grunty wykorzystywane do uprawy traw i innych roślin pastewnych roślin zielnych rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres pięciu lat lub dłużej (  ) Zatem jak z powyższego wynika trwały użytek zielony „spełnia”  kryteria określone w  ww. definicji jeżeli obszar ten nie był objęty płodozmianem przez pięć lat wstecz, a nie jak wskazano w pytaniu, „musi być utrzymywany przez co najmniej 5 kolejnych lat”.

 Jednocześnie, jak wskazano powyżej, informujemy, że jeżeli rolnik posiada trwałe użytki zielone (inne niż wyznaczone cenne przyrodniczo) wówczas obowiązuje go zakaz ich przekształcenia, ale tylko wtedy, gdy stosunek trwałych użytków zielonych do wszystkich użytków rolnych dla całego kraju zmniejszy się o więcej niż 5% w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego.”

Wreszcie mamy odpowiedź na pytanie pierwsze naszego czytelnika:

„Rolnik, który zadeklarował trwały użytek zielony w 2015 r., nie będzie miał obowiązku jego utrzymywania, jeżeli w kolejnych latach nie będzie składał wniosku o jednolita płatność obszarową nie deklarując tym samym działek do płatności” – informuje ARiMR.

 Tym samym na drugie pytanie odpowiadać nie trzeba było.

 A czy ARiMR może zażądać od rolnika przywrócenia zaoranego TUZ-u mimo tego, że nie złoży on wniosku o dopłaty w kolejnym roku?

„W przypadku, gdy rolnik nie składa wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej  nie ma obowiązku realizacji praktyki zazielenienia a zatem  gdy  stosunek obszarów TUZ do całkowitej powierzchni użytków rolnych w skali kraju zmniejszy się o więcej niż 5% nie będzie zobowiązany do przywrócenia tej powierzchni do użytkowania jako TUZ, nie będą również nakładane kary administracyjne” – wyjaśnia ARiMR.

Pozostało jeszcze jedno pytanie: czy po sprzedaży gruntu z zadeklarowanym TUZ-em nowy właściciel będzie także zobowiązany do kontynuacji utrzymywania trwałego użytku zielonego?"

Tu znów ARiMR zaczyna od długiego objaśnienia zasad ogólnych:

„Stosownie do art. 45. ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013  wskaźnik  referencyjny trwałych użytków zielonych to stosunek:

§  powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych przez rolników w roku 2012 i w roku 2015 (które nie były deklarowane jako trwałe użytki zielone w roku 2012) do

§  całkowitej powierzchni użytków rolnych zadeklarowanych przez rolników podlegających praktykom zazielenienia w 2015 roku.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2015 r., poz. 308), w przypadku zmniejszenia współczynnika referencyjnego TUZ o ponad 5 % przekształcanie trwałych użytków zielonych jest niedopuszczalne a rolnicy są obowiązani do przywrócenia lub ustanowienia trwałych użytków zielonych nie później niż do dnia 31 maja roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi  ogłasza do dnia 30 listopada każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” procent o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek TUZ do powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do współczynnika referencyjnego określonego w roku 2015.

Obowiązkiem przywrócenia lub ustanowienia trwałych użytków zielonych (zgodnie z art. 45 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 639/2014) objęci są rolnicy, którzy:

ð         w danym roku (w którym zmniejszył się współczynnik) przekształcili  trwałe użytki zielone,

ð        rolnicy, którzy we wnioskach o przyznanie płatności, w ciągu dwóch poprzednich lat kalendarzowych lub w roku 2015 w ciągu trzech poprzednich lat kalendarzowych – deklarowali grunty rolne, które powstały w wyniku przekształcenia TUZ w grunty do wykorzystywania w innych celach.”

I wreszcie się okazało:

„Odnosząc się natomiast do pytania czy po sprzedaży gruntu z zadeklarowanym TUZ-em nowy właściciel będzie także zobowiązany do kontynuacji utrzymywania trwałego użytku zielonego, stwierdzić należy, że jeżeli nabywca przekształci obszar trwałych użytków zielonych w inne użytkowanie, wówczas będzie on zobowiązany do ponownego przekształcenia tego obszaru w trwałe użytki zielone, jeżeli zmniejszy się współczynnik trwałych użytków zielonych.”

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (18)

 • Maciej 2015-07-30 16:15:30
  Kolega na zadane pytanie dostał odpowiedź z ministerstwa, że TUZ trzeba utrzymywać niezależnie od tego czy się dopłaty bierze czy nie. Trochę to dziwne, bo w artykule z odpowiedzi z ARiMR wynika coś innego.
 • arszczecin 2015-07-10 20:44:38
  Ciebie chyba po je bało
 • działacz PSL 2015-07-10 20:29:23
  Głosuj na PSL
 • z.. 2015-07-10 20:03:41
  Mnie wywłaszczono z kilku ha jedynki...wprowadzając zazielenienie... u mnie stoi ugorem... nie zbieram..a .płace podatek..... hektary x1,71(średnia wskaźnika bonitacji).....CHORY kraj
 • mac mac 2015-07-10 19:21:14
  a co pomylilem sie? bylo ponad 200 euro? bylo . pow ze przed samymi zniwami bedzie cena szla do gory? inaczej jak bywalo przez ostatnie lata...wiec mi ku...nie mow ze sie pomylilem bo gieldy jak narazie caly czas na zielono ...jakbym was słuchal na tym forum to jak wielu innych bym sprzedal z mysla ze bedzie po 500 zl :D
 • ukasz 2015-07-10 19:07:58
  mac mac mylisz tak samo jak w swoich prognozach w cenach zbóż
 • mac mac 2015-07-10 18:26:51
  jesli w skali wojewodztwa tuz spadnie ponizej 5% to nikogo nie bedzie obchodzilo czy bierzesz doplaty czy nie tuz bedzie musial powrocic do tuz-u ;) z tego co mi wiadomo moze sie myle
 • Maciej 2015-07-10 18:08:09
  Wiadomo, że jak nie bierze się dopłat, to nie trzeba TUZów utrzymywać.
  Czy jeżeli wydzieli się geodezyjnie część gruntu objętego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z 12 marca 2015 r. i nie zgłosi się tej wydzielonej działki do dopłat, to można na niej sobie orać i przekształcać ją?
 • Rolnik Doświadczony 2015-05-15 10:07:11
  Uproszczenie systemu dopłat...? To Bajka! Wszystko zgania się na UNIĘ... jak dobrze, że jest na kogo... Gdyby było prosto, to nie trzeba byłoby tylu urzędników w AGENCJACH... Bo każdy rolnik, sam by wykonał (napisał) wnioski o dopłaty a tak wspaniałomyślnie Min. Rol. przedłużyło termin składania wniosków, bo wielu rolników i tych mocno uczonych nie potrafiło zrobić tak pokomplikowanego wniosku o dopłaty 2015 - zrobić tak, jak życzy sobie urzędnik ARiMR- ten rok szczególnie zabałaganiony. Zrobić mogą ten wniosek URZĘDNICY prywatnie, za kasę, w godzinach pracy i w PAŃSTWOWYCH (naszych) budynkach Urzędów - Agencji. Ministerstwo Rolnictwa nazywa to POMOCĄ dla rolników...? A czy to nie szara strefa biznesu...? A swoją drogą, czy ktoś z rolników tę sprawę poruszy na jakimś rolniczym forum, co na to Izby Rolnicze... Czy jak to zwykle bywa na wsi, nikt nic nie widział i nie słyszał jak na środku wsi ,,Murzyna" wieszali... Smutne to, ale prawdziwe.
 • Adam 2015-05-15 06:23:55
  A w nowym prow TUZ nie jest uwzględniony, chyba że czegoś nie widzę.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.227.37
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!