Życie stawia pytania, nad którymi trzeba się dłużej zastanowić. Nasz czytelnik z takim nietypowym problemem udał się do powiatowego ARiMR-u. Nie uzyskał odpowiedzi – zdesperowany urzędnik odesłał go ponoć do samego ministra. Ale nam udało się skrócić tę drogę i mamy odpowiedź z Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR.

Zatem po kolei.

- Chciałbym uzyskać informację na temat trwałych użytków zielonych (TUZ), które znajdują się poza obszarami Natura 2000 i zostały zadeklarowane we wniosku złożonym w 2015 roku – mówi czytelnik. - Dostałem informację, że raz zadeklarowany trwały użytek zielony musi być utrzymywany przez co najmniej 5 kolejnych lat. W związku z powyższym mam pytania:

1. Czy rolnik, który zadeklarował trwały użytek zielony ma obowiązek jego utrzymywania mimo tego, że w kolejnych latach nie będzie on składał wniosku o dopłaty bezpośrednie?

2. Czy zrezygnowanie z dopłat bezpośrednich w kolejnych latach daje rolnikowi prawo do zaorania wszystkich zadeklarowanych TUZ-ów bez ponoszenia odpowiedzialności karnej?

3. Czy ARiMR może zażądać od rolnika przywrócenia zaoranego TUZ-u mimo tego, że nie złoży on wniosku o dopłaty w kolejnym roku?

 4. Czy po sprzedaży gruntu z zadeklarowanym TUZ-em nowy właściciel będzie także zobowiązany do kontynuacji utrzymywania trwałego użytku zielonego?

ARiMR najpierw przypomniała zasady dotyczące utrzymania TUZ:

„Na mocy przepisów rozporządzenia UE nr 1307/2013 na wszystkich kwalifikujących się hektarach rolnicy uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej są zobowiązani przestrzegać praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. praktyki zazielenienia). Jedną z trzech praktyk zazielenienia jest utrzymywanie istniejących trwałych użytków zielonych (TUZ).     

W ramach tej praktyki istnieją dwa wymogi:

ð        zakaz przekształcania i zaorywania tzw. cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych; wyznaczone trwałe użytki zielone cenne przyrodniczo zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r.  w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 348)  - dotyczy każdego rolnika;

ð        zapewnienie na poziomie krajowym, aby stosunek trwałych użytków zielonych (innych niż cenne TUZ) do całkowitej  powierzchni użytków rolnych deklarowanych we wnioskach o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, nie zmniejszył się o więcej niż 5 %  w porównaniu do współczynnika referencyjnego wyznaczonego w roku 2015.