Czy nabywca ziemi gdziekolwiek znajdzie bądź uzyska odpowiedź na temat ewentualnych podobnych jak konieczność przywrócenia TUZ obciążeń gruntu?  Bo można sobie wyobrazić sytuację, że ktoś nabędzie zaoraną ziemię, a po kilku miesiącach dowie się, że ma na niej przywrócić TUZ. Jak ustrzec się przed podobną sytuacją? – pytaliśmy w ARiMR. Odpowiedzi wprost na te pytania nie ma, a gdyby była, musiałaby brzmieć: nigdzie nabywca gruntu nie dowie się, czy kupuje ziemię, na której może być przywrócony trwały użytek zielony. Pozostaje mu liczyć na informację od sprzedającego.

Jasno wynika to z odpowiedzi udzielonej na pytania naszego czytelnika. Naszego czytelnika nie zadowoliła wcześniej udzielona odpowiedź ARiMR na pytania w sprawie możliwości zaorania TUZ. 

Pytał dalej:

- Chciałbym uzyskać informację na temat trwałego użytku zielonego (TUZ) w oparciu o konkretny przykład. W 2015 roku rolnik składając wniosek zadeklarował TUZ, który nie jest cenny przyrodniczo i znajduje się on poza obszarem natura 2000. W 2016 roku ten sam rolnik składając wniosek nie zadeklarował już wcześniej posiadanego TUZ, ponieważ przekształcił go w grunt orny i zasiał zboże.

 29 listopada 2016 roku w monitorze polskim ukazała się informacja, że stosunek trwałych użytków zielonych do wszystkich użytków rolnych dla całego kraju zmniejszył się o więcej niż 5% w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego. 15 grudnia 2016 roku rolnik od ARiMR dostał pisemną informację, że do 31 maja 2017 roku powinien przywrócić TUZ na działce, którą w 2016 roku przekształcił w grunt orny. W związku z powyższym mam pytania.

1. Czy w powyżej opisanej sytuacji rolnik może bez ponoszenia odpowiedzialności karnej wycofać się ze składania wniosku o dopłaty bezpośrednie w 2017 roku, a tym samym nie przywracać TUZ mimo tego, że otrzymał od ARiMR pisemną informację, aby do 31 maja 2017 roku TUZ przywrócić?

 

2. Czy rolnik będzie pociągnięty do odpowiedzialności karej w przypadku kiedy otrzymał od ARiMR pisemną informację, aby do 31 maja 2017 roku TUZ przywrócić, ale ze względu na sprzedanie wszystkich posiadanych gruntów nie będzie mógł się z tego obowiązku wywiązać?

 Przesłaliśmy te pytania do ARiMR.

Departament Płatności Bezpośrednich ARiMR długo myślał – w końcu po upływie półtora miesiąca otrzymaliśmy taką odpowiedź: