Na wniosek producenta rolnego będzie dokonywany wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego.

Uzyskanie wpisu producenta rolnego do rejestru będzie warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji i zbytu surowca tytoniowego.

„Producenci surowca tytoniowego wpisani do rejestru będą mieli obowiązek przekazywania do dyrektora oddziału terenowego KOWR rokrocznie (do 15 maja) informacji na temat prowadzonej uprawy tytoniu, produkcji i zbycia surowca tytoniowego, w tym danych nt: powierzchni i lokalizacji upraw, masy surowca tytoniowego objętego umowami, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych. Projektowana ustawa reguluje również kwestie dotyczące kar za nieprzestrzeganie ww. przepisów” – informuje MRiRW. 

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. Szara strefa w handlu wpływa negatywnie na opłacalność produkcji tytoniu w Polsce. Zaproponowane rozwiązania będą korzystne również dla polskiej gospodarki – podano.

Jak informuje MRiRW, w części dotyczącej zmiany ustawy o podatku akcyzowym zaproponowano m.in.:

·         opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta takiego suszu, dokonanej w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem tego wyrobu przez ten podmiot;

·         doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego przez podmioty prowadzące skład podatkowy, które magazynują susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym;

·         nałożenie na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązku przekazywania danych dotyczących skupionego suszu tytoniowego oraz wykazu producentów tego suszu, od których został on kupiony.

Podobał się artykuł? Podziel się!