Podczas niedawnej sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówiono, że Europejski Trybunał Obrachunkowy nie stwierdził znaczących nadużyć, kontrolując wydatkowanie środków na rzecz młodych rolników w Polsce.

Więcej: Wojciechowski: Pomoc powinna być adresowana przede wszystkim do małych i średnich gospodarstw rodzinnych

Jednocześnie wiadomo, że w ARiMR wszczęto postępowania administracyjne dotyczące ustalenia kwot nienależnie pobranych płatności wobec 3 588 młodych beneficjentów PROW 2007-2013.

Więcej: Młody rolnik: Ponad 90 proc. beneficjentów wywiązuje się z podjętych zobowiązań

ARiMR w lipcu powołała zespół, który miał przeanalizować sytuację. Jaki jest wynik prac?

Powołany w Agencji zespół specjalistów dogłębnie przeanalizował sytuację beneficjentów działania 112 PROW 2007-2013 „Ułatwianie startu młodym rolnikom” oraz możliwości wprowadzenia zmian mających na celu zmniejszenie liczby spraw związanych z dochodzeniem kwot nienależnie pobranych – zapewnia agencja. - Kwestie dotyczące działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” regulują przepisy ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r., poz. 173) zwana dalej „ustawą o PROW” oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2014, poz. 201, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”.

Powołany w ARiMR zespół specjalistów dokonał analizy ww. przepisów prawa w kontekście obowiązujących przepisów UE w odniesieniu do beneficjentów działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013. W świetle poczynionych ustaleń przez ww. zespół, należy wskazać, że prawodawca dokonał już wielokrotnie zmian w zakresie obniżenia sankcji dotyczących braku terminowego wywiązywania się beneficjentów pomocy z zobowiązań wieloletnich. Rozporządzenie wykonawcze było bowiem dwunastokrotnie nowelizowane. Każdorazowa zmiana przepisów była przedmiotem konsultacji z organizacjami społecznymi w tym również ze Związkami Zawodowymi.