Obowiązek zawierania umów na dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy istnieje od października 2015 roku. Od 11 lutego 2017 r. obowiązują przepisy nakładające kary pieniężne dla nabywców produktów rolnych, w przypadku nabycia ich bez umowy lub w sytuacji, gdy umowa jest wadliwa.

Monitorowanie zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych jest obecnie obowiązkiem KOWR. Jakie czynności sprawdzające spełnienie obowiązku zawierania umów podjęto?  Jakie kary pieniężne wymierzono? – zapytaliśmy w KOWR.

KOWR wyjaśnia:

„Art. 38 q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 poz. 1006 ze zm.) reguluje zakres, w jakim muszą być zawierane obowiązkowe umowy na dostarczanie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a, lit. c wyłącznie w zakresie buraków cukrowych, lit. f, h, i, n, o, lit. p wyłącznie w zakresie mleka surowego, lit. q, r, s oraz t rozporządzenia nr 1308/2013. Natomiast art. 40i cytowanej ustawy stanowi o wysokości nakładanych kar pieniężnych z tytułu  nie wypełniania obowiązku określonego w art. 38 q.

Toteż w zakresie realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mechanizmu Monitorowanie umów na dostarczanie produktów rolnych do dnia 8 listopada 2017 r. Dyrektorzy OT KOWR otrzymali łącznie 5 zawiadomień o podejrzeniu naruszenia przepisów dotyczących obowiązku zawierania umów odnoszących się do: bydła, żywca wieprzowego, buraków cukrowych i mleka. 

W czterech zgłoszonych przypadkach przeprowadzone zostały kontrole.

Na tej podstawie przeprowadzono wszczęto dwa postępowania  w sprawie wymierzenia kary pieniężnej. Jedno z postępowań zakończyło się wydaniem decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej. Powodem wymierzenia kary był brak umowy w związku z nabywaniem produktów rolnych.”

Niewiele więcej spraw trafiło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z obowiązywaniem od 100 dni ustawy o przewadze kontraktowej. Przepisy weszły w życie 12 lipca br., 12 października 2017 r. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w związku z obowiązywaniem od 100 dni ustawy o przewadze kontraktowej – zorganizowano konferencję, podczas której podano, że UOKiK prowadzi obecnie 12 spraw w ramach nowej ustawy.

Podobał się artykuł? Podziel się!