Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw, zakładając, że zmiany te powinny się przyczynić do poprawy funkcjonowania oraz zwiększenia transparentności systemu ochrony i rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych.

Projekt uwzględnia zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 115112012.

Przewiduje, że po wpisaniu do rejestru wewnętrznego wniosków, na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych będzie zamieszczany cały wniosek o rejestrację produktu rolnego lub środka spożywczego jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność. Minister właściwy do spraw rynków rolnych będzie przekazywał niezwłocznie Komisji Europejskiej zawiadomienie o sprzeciwie do wniosków o rejestrację. Zastąpiono wymóg składania dwóch egzemplarzy wniosku o rejestrację  w formie papierowej na wymóg składania w postaci papierowej jednego egzemplarza wniosku o rejestrację.

Ze względu na skrócenie terminów w procedurze unijnej projekt przewiduje, że osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może wnieść do ministra właściwego do spraw rynków rolnych zawiadomienie o sprzeciwie w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku o rejestrację albo jednolitego dokumentu w przypadku wniosku o rejestrację lub wniosku o zmianę w specyfikacji nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka spożywczego. Natomiast uzasadnione oświadczenie o sprzeciwie powinno zostać złożone do ministra właściwego do spraw rynków rolnych w terminie l miesiąca od złożenia zawiadomienia o sprzeciwie.

Dotychczas obowiązywała jednoetapowa procedura, w której sprzeciw wnoszony był od razu wraz z uzasadnieniem.

W projekcie podano, że nadzór nad produkcją produktów oznaczonych jako chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności sprawuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na podstawie przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.