„Moja ocena przyjętych w ustawie celów i założeń jest w pełni pozytywna, bowiem są one nastawione na ochronę interesów polskich właścicieli gospodarstw rolnych a jednocześnie ochronę dobra wspólnego jakim jest Rzeczpospolita. Rzeczpospolita bowiem to również dobro wspólne w postaci ziemi, na której powstaje produkt rolny i produkt żywnościowy” – to najważniejsza opinia zawarta w ekspertyzie „Analiza prawna przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw”, przygotowanej dla Senatu przez prof. dr hab. Małgorzatę Korzycką z Katedry Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak zauważa profesor Korzycka, ochrona własności uwzględnia nie tylko prawa właścicielskie, ale również ochronę kapitału i pracy rolnika oraz organizację gospodarstwa rolnego.

Profesor uznała, że ustawa uwzględnia wszystkie niezbędne aspekty, „co czyni ją kompleksową i z gruntu właściwym uregulowaniem. Jest to regulacja, w zakresie celów i jej wysoce istotnego znaczenia w polskim porządku prawnym – pronarodowa i propaństwowa.”

W opinii wskazano kilka punktów wymagających uściślenia. Profesor nie zaakceptowała też poprawki zezwalającej na kupno ziemi kościołom: „Z przywileju braku ograniczenia przy nabywaniu nieruchomości rolnej zawartego w ustawie art. 7 pkt 4, zgodnie z dodanym art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju ust. 1 i 2 oraz art. 2a ust.3 pkt 1b korzystać mają <osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania>;

Poprawka o tej właśnie treści została zgłoszona w końcowej fazie prac legislacyjnych w Sejmie przez Posła Krzysztofa Ardanowskiego i nie jest mi znane formalne jej uzasadnienie.

Wyłączenie to budzi moje poważne wątpliwości” – stwierdziła profesor.