W dzisiejszych czasach nie da się osiągnąć wysokich plonów bez stosowania środków ochrony roślin. Składowanie i stosowanie tych preparatów przez rolnika wymaga posiadania odpowiednich warunków, wiedzy i sprzętu. Jednym z wyzwań nowoczesnego rolnictwa jest zapewnienie jak najwyższych plonów, o odpowiedniej jakości, przy zachowaniu bezpieczeństwa otoczenia. Takie bezpieczeństwo zostanie zapewnione wyłącznie wtedy, gdy środki ochrony roślin będą nie tylko należycie produkowane, lecz także należycie wprowadzane do obrotu i przede wszystkim należycie stosowane.

JAKA KARA GROZI?

Obowiązki rolnika związane ze środkami ochrony roślin są opisane w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (zwanej dalej "Ustawą"). Najważniejsze regulacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa rolnika oraz otoczenia, dlatego ustawodawca przewidział karę za ich nieprzestrzeganie. Karą tą jest grzywna od 20 do 5000 zł, wymierzana w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Wysokość grzywny ustalana jest indywidualnie według uznania organu ją nakładającego (wojewódzkich lub państwowych inspektorów ochrony roślin lub sądu), na podstawie oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu i z uwzględnieniem celów kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz celów zapobiegawczych i wychowawczych wobec ukaranego. Każde z opisanych w Ustawie karalnych zachowań można popełnić umyślnie lub nieumyślnie. Nie można zapomnieć, że są to wykroczenia formalne, a zatem odpowiedzialność za ich popełnienie nie zależy od zaistnienia jakiegokolwiek skutku, np. szkody. Z tej przyczyny niższa kara powinna być wymierzona np. za pojedyncze naruszenie Ustawy, niepopełnienie uprzednio takiego samego wykroczenia czy też istnienie trudnej sytuacji materialnej po stronie obwinionego. Niższa kara na pewno powinna być wymierzona w przypadku niewystąpienia żadnej szkody oraz nieutrudniania przez rolnika czynności kontrolnych. Grzywny za podstawowe naruszenia Ustawy nie przekraczają zwykle kilkuset złotych, natomiast nie obowiązuje żaden oficjalny taryfikator i każdy czyn analizowany jest, przynajmniej oficjalnie, w sposób indywidualny.

KOMU GROZI KARA?