W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017.

Kilka zmian dotyczy budżetu rolnictwa.

W ustawie budżetowej na rok 2017 zaplanowano wydatki w części 32 – Rolnictwo w kwocie 839.672 tys. zł, z tego wydatki bieżące 749.759 tys. zł, wydatki majątkowe 37.080 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 52.833 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków o kwotę 20.125 tys. zł (wydatki bieżące).

„Zwiększenie wydatków nastąpiło w związku z koniecznością uregulowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi składek do organizacji międzynarodowych, stanowiących międzynarodowe zobowiązania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Najistotniejszą kwotowo pozycją dotyczącą składek opłacanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest składka do Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)” – podano w uzasadnieniu.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 32 – Rolnictwo ulegną zwiększeniu do kwoty 859.797 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 769.884 tys. zł.

Zmiana dotyczy też KRUS.

 W ustawie budżetowej na rok 2017 zaplanowano wydatki w części 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 17.924.828 tys. zł – całość stanowiły wydatki bieżące.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie dotacji z budżetu państwa do Funduszu Emerytalno-Rentowego o kwotę 500.000 tys. zł, które nastąpiło przede wszystkim w związku z niższym niż planowano zapotrzebowaniem na finansowanie uzupełniające z budżetu państwa – jak podano w uzasadnieniu.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej, wydatki bieżące w części 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zmniejszą się do kwoty 17.424.828 tys. zł.

Mniejszy będzie też zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego – kwota planowana w budżecie na 2017 r. to 12.000 tys. zł, będzie zmniejszona o ponad połowę, bo o 6.211 tys. zł.

Na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich planowane wydatki to 801.886 tys. zł, będą mniejsze o 8 tys. zł.

Zmiany dotyczące rolnictwa są stosunkowo niewielkie. Największe zwiększenie budżetu nastąpiło w pozycji „Gospodarka Złożami Kopalin”, o 3.233.581 tys. zł, do kwoty 3.811.172 tys. zł (chodzi głównie o wydatki na nieuwzględnione wcześniej w budżecie jednorazowe świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!