Wiceminister omawiała zamierzenia rządu w zakresie pomocy seniorom, funkcjonowania systemu emerytalnego oraz jego finansowania.

- W marcu 2016 r. przewiduje się obok waloryzacji wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych o prognozowany wskaźnik 100,52% także wypłacenie jednorazowego dodatku do świadczeń, które nie przekraczają kwoty 2000 zł. Mówię tutaj o emeryturach. Wysokość jednorazowego dodatku będzie wynosiła od 100 do 350 zł. Na przykład jeśli emerytura bądź renta wynosi 1100–1500 zł, dana osoba otrzyma dodatkowo 200 zł netto. Jednorazowy dodatek zostanie wypłacony ok. 6,5 mln świadczeniobiorców, w tym ponad 60% emerytów i rencistów, którzy pobierają świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 100% otrzymujących zasiłki i świadczenia przedemerytalne i wszystkim, którzy są ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mowa też o emerytach i rencistach – taką informację przekazała wczoraj w Sejmie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn.

Przypomnijmy, że zasady podwyżki emerytur i rent rolniczych są ustalone w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, natomiast jej przeprowadzenie w danym roku zależy od kwoty najniższej emerytury, określonej w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zatem, jak informuje KRUS, na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w każdym przypadku zmiany kwoty najniższej emerytury pracowniczej KRUS jest zobowiązana do zmiany wysokości rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych oraz przysługujących do tych świadczeń dodatków.

Ponieważ kwota najniższej emerytury pracowniczej zmienia się od 1 marca danego roku (art. 88 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS), to od tego dnia obowiązuje również nowa kwota emerytury podstawowej. W związku z tym od dnia 1 marca są podwyższane wszystkie emerytury i renty rolnicze przyznane do końca lutego roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Jak z tego wynika, zapowiedziana niewielka marcowa podwyżka świadczeń z FUS spowoduje podwyższenie także świadczeń z KRUS. Nie spowoduje to natomiast znaczącego wzrostu bardzo niskich świadczeń KRUS. Odnieśli się do tego posłowie w dyskusji. Odnotujmy wystąpienie posła Cezarego Olejniczaka.