A jednak. Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt zmiany Prawa łowieckiego, respektujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wytyczania obwodów łowieckich.

Przypomnijmy, ze zgodnie z tym wyrokiem tylko do 21 stycznia 2016 roku obowiązuje art. 27 Prawa łowieckiego, który głosi: „Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku Łowieckiego, a także właściwej izby rolniczej."

Zdaniem TK taki zapis nie zapewniał „odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela tej nieruchomości.”

Projekt wprowadza nowe rozwiązania systemowe w dziedzinie prawa łowieckiego we wszystkich aspektach, które w poprzednim akcie prawnym mogły budzić wątpliwości natury ich zgodności z Konstytucją RP – zapewniają autorzy przedłożenia.

W kwestii wytyczania obwodów – jak podano w uzasadnieniu – „zaproponowano odmienną niż dotychczasowa procedurę tworzenia obwodów łowieckich z czynnym udziałem właścicieli nieruchomości oraz zainteresowanych instytucji i organów na etapie tworzenia projektu podziału województwa na obwody lub zmiany granic tych obwodów. Zawarta w projekcie ustawy procedura podziału województwa na obwody łowieckie lub zmiany granic tych obwodów jest zbieżna z procedurą zawartą projekcie wypracowanym przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa VII kadencji Sejmu, która była wówczas konsultowana z samorządem województwa.”

Projekt definiuje wiele pojęć.

Zmienia podejście m.in. do płoszenia zwierzyny, dokarmiania, kłusownictwa i nielegalnego pozyskania, wprowadzono zasady wykonywania polowania, wprowadza podział polowań na polowania indywidualne i zbiorowe, wprowadza regulację gwarantującą możliwość zapoznania się właścicieli nieruchomości o planowanym na ich gruncie polowaniu zbiorowym. Właściciel nieruchomości gruntowej został wyposażony w projektowanej ustawie w instrument sprzeciwu w zakresie polowania na jego gruncie pod pewnymi warunkami.