Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że pomoc ta często opiera się na mało precyzyjnych założeniach i że nie określono dla niej oczekiwanych rezultatów ani oddziaływania. „Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń” – stwierdził w Sprawozdaniu specjalnym Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Różnie jest definiowany unijny „młody rolnik”: w ramach filaru I – to osoba, której wiek w momencie składania wniosku nie przekracza 40 lat i która po raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem lub która rozpoczęła już działalność w gospodarstwie rolnym w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku, zgodnie z definicją w art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013. W ramach filaru II – osoba, której wiek w momencie składania wniosku nie przekracza 40 lat i która po raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem oraz posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje zawodowe, zgodnie z definicją w art. 2 lit. n) rozporządzenia (UE) nr 1305/20132.

Ustalenie liczby rolników w wieku do 40 lat nie jest możliwe, ponieważ w danych Eurostatu grupa wiekowa od 35 do 44 lat nie jest podzielona na podgrupy.

Liczba rolników w UE spada: z 14,5 mln w 2005 r. do 10,7 mln w 2013 r. Liczba młodych rolników (w wieku do 44 lat) spadła z 3,3 mln w 2005 r. do 2,3 mln w 2013 r. Ponieważ liczba rolników zmniejszyła się we wszystkich grupach wiekowych, odsetek młodych osób w populacji rolników utrzymał się na stosunkowo stabilnym poziomie, nieznacznie przekraczającym 20%. Występują jednak znaczące różnice pod tym względem między państwami członkowskimi.

Zwiększeniu konkurencyjności gospodarstw rolnych i zintensyfikowaniu wymiany pokoleń w rolnictwie miało służyć wsparcie publiczne: w latach 2007–2020 UE przeznaczyła 9,6 mld euro na pomoc adresowaną konkretnie do młodych rolników, a włączając współfinansowanie przez państwa członkowskie działania z filaru II wspierającego rozpoczęcie działalności, całkowita kwota wsparcia ze środków publicznych wynosi 18,3 mld euro.

W latach 2007–2013 unijną pomoc na rozpoczęcie działalności otrzymało prawie 200 tys. młodych rolników. Ponad 70% środków unijnych pochodziło z działania w ramach filaru II (EFRROW) dotyczącego ułatwiania startu młodym rolnikom, a pozostałe 30% w latach 2014–2020 stanowią płatności bezpośrednie dla młodych rolników w ramach filaru I (EFRG).