Wspólnie występujący mają pewne preferencje w uzyskiwaniu wsparcia z „Modernizacji” w ramach nowego PROW.

Mogą też otrzymać 60 proc. kosztów kwalifikowalnych (pojedynczo wnioskujący – do 50 proc.)  i uzyskać razem więcej pieniędzy, niż pojedynczo – przysługujące limity sumują się. 

A jak wygląda w takiej sytuacji kwestia  VAT i własności tak nabytych "przedmiotów operacji"?

Co wtedy, kiedy jeden rolnik jest na VAT, a drugi nie?

ARiMR wyjaśnia:

- W przypadku wspólnego wnioskowania o przyznanie pomocy, nabyte maszyny i /lub urządzenia będą przedmiotem współwłasności kilku osób. Jeśli w gronie tych osób (wnioskodawców) jedna lub więcej nie jest rolnikiem „ryczałtowym” i rozlicza VAT na zasadach ogólnych, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku zakupu towarów przez dwóch lub więcej nabywców. W takiej sytuacji każdy z nabywców jest uprawniony do obniżenia należnego podatku o odpowiadającą udziałowi we współwłasności część kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towaru.

W przypadku, gdy wspólnego zakupu maszyn lub urządzeń dokonują, obok osób rozliczających się na zasadach ogólnych, również rolnicy ryczałtowi, zwolnieni od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, wówczas możliwość odliczenia części kwoty podatku naliczonego przy zakupie stosownie do wysokości udziału we współwłasności, dotyczy wyłącznie tych osób, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Należy zauważyć, iż rozliczanie podatku VAT jest kwestią odrębną od ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” i powinna być ona rozstrzygana przez właściwy organ, na wniosek zainteresowanego rolnika.

Podobał się artykuł? Podziel się!