Możliwość wspólnego wnioskowania o wsparcie z „Modernizacji” to nowość w obowiązującym aktualnie programie PROW. Ma pomóc rolnikom w zakupie maszyn, które będą potem wspólnie użytkować. Wysokość limitu możliwych do uzyskania premii jest traktowana odrębnie dla każdego wnioskującego, a nie dla danego wniosku.

Tak to wyjaśnia ARiMR:

„Zgodnie z przepisem § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U., poz. 1371) pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie:

1)            500 tys. zł, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

2)            200 tys. zł – w przypadku operacji obejmującej inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem,

3)            900 tys. zł – w przypadku operacji realizowanej w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a (rozwój produkcji prosiąt)

– na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Jednocześnie w przypadku osób wspólnie wnioskujących, pomoc przyznaje się każdej z tych osób, w wysokości uzasadnionej zakresem prac wykonywanych przez każdą z nich przy użyciu przedmiotu operacji stanowiącego współwłasność, uwzględniającego zasoby i potrzeby gospodarstw tych osób.

W przypadku wniosku o przyznanie pomocy składanego  przez osoby wspólnie wnioskujące kwotę wnioskowanej pomocy podaje się dla każdej z tych osób z uwzględnieniem zakresu prac wykonywanych przez każdą z tych osób.

Zatem w przypadku operacji realizowanych przez osoby wspólnie wnioskujące istnieje możliwość uzyskania wsparcia do ww. limitów przez każdą z osób wspólnie wnioskujących, pod warunkiem że są odrębnymi podmiotami i prowadzą odrębne gospodarstwa.