„Wyraźne uzasadnienie” zamiast „należytego uzasadnienia” – taką zamianę w określeniach wprowadza Ministerstwo Rolnictwa, wyjaśniając powody niezastosowania w tym roku do przeliczania dopłat kursu euro korzystniejszego dla rolników. „Wyraźnym uzasadnieniem” ma być tylko „nagła” zmiana kursów walut, skutkująca „znaczną” różnicą.

Przypomnijmy raz jeszcze: rozporządzenie nr 1306/2013 (stosowane od 1 stycznia 2014 r.) w art. 106.3 stanowi: „W przypadku gdy bezpośrednia płatność przewidziana w rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 zostaje dokonana na rzecz beneficjenta w walucie innej niż euro, państwa członkowskie dokonują przeliczenia na walutę krajową kwoty pomocy wyrażonej w euro na podstawie ostatniego kursu walutowego ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, w należycie uzasadnionych przypadkach, państwa członkowskie mogą zadecydować o dokonaniu przeliczenia na podstawie średniej kursów walutowych ustalonych przez Europejski Bank Centralny podczas miesiąca przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana. Państwa członkowskie wybierające taką możliwość ustalają i publikują taki średni kurs przed dniem 1 grudnia tego roku.”

Więcej: Dlaczego do przeliczania dopłat z euro na złotówki wybrano kurs mniej korzystny dla rolników? 

Teraz ostatnie wyjaśnienia ministerstwa:

„Zgodnie z art. 106 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, co do zasady, kursem stosowanym do przeliczenia wysokości płatności bezpośrednich na waluty krajowe jest kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego 1 października danego roku (z reguły jest to więc kurs z 30 września danego roku.). W 2016 r. kurs ten wyniósł 4,3192 zł/euro i taki kurs został przyjęty do przeliczenia stawek płatności na ten rok.